CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی ارتباط بین مولفه های مدیریت دانش و مدیریت کیفیت فراگیرTQM از دیدگاه مدیران پرستاری بیمارستان های وابسته به سازمان تامین اجتماعی اصفهان درسال1392-1393

عنوان مقاله: بررسی ارتباط بین مولفه های مدیریت دانش و مدیریت کیفیت فراگیرTQM از دیدگاه مدیران پرستاری بیمارستان های وابسته به سازمان تامین اجتماعی اصفهان درسال1392-1393
شناسه (COI) مقاله: IKMC07_285
منتشر شده در هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

شهناز رضامند - دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان )،ایران
رضا منانی - دکترای فیزیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان )،ایران
علی ناجی - دکترای مدیریت پرستاری، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان )،ایران

خلاصه مقاله:
یکی ازابزارهایی که میتواندسازمانهارادرتأمین بقاء یاری کند،مدیریت دانش است وبرای اینکه کارکنان، سازمان را به سمت ایجاد زیر ساختهای دانش هدایت کنند بایست از یک سری از شاخص های انگیزشی درسازمان بهره ببرند.یکی از سیستم هایی که می تواند دراین زمینه به سازمانها کمک شایانی نماید ، مدیریت کیفیت می باشد پژوهش توصیفی، همبستگی حاضر درسال 93- 1392 باهدف تعیین رابطه ی مدیریت کیفیت ومدیریت دانش از دیدگاه 70 نفر مدیران پرستاری بیمارستان های سازمان تامین اجتماعی اصفهان که سابقه مدیریت پرستاری داشته اند انجام گرفت که 61 نفر آنها پرسشنامه را پرکردند، روش نمونه گیری ،روش در دسترس وآسان بوده و ابزار جمعآوری اطلاعات شامل پرسشنامه استاندارد مدیریت کیفیت فراگیر با 8معیار شش گزینه ای وپرسشنامه استاندارد مدیریت دانش با 25 سؤال در مقیاس پنج درجهای لیکرت بوده،روایی آن باتوجه به کاربرد فراوان در پژوهش های مختلف و نظر صاحب نظران مدیریت تایید شده است وبرای پایایی آنها ازضریب آلفای کرونباخα2 = 0/ و 92 α1 = 0/802 استفاده گردیده است تجزیه وتحلیل داده هابا استفاده از آمار استنباطی(همبستگی پیرسون،رگرسیون چندگانه وتحلیل واریانس ) وآمار توصیفی بااستفاده از نرم افزارspss 20 انجام شد. تجزیه وتحلیل یافته های مربوط به فرضیه نشان داد که معیارهای مدیریت کیفیت فراگیر می تواند در راستای عملکرد صحیح سازمان تامین اجتماعی مؤثر باشد و تأثیر آن برمدیریت دانش نیز موجب افزایش کارایی این سازمان می گرددوبین مدیریت دانش بامدیریت کیفیت فراگیر رابطه معنادار وجود دارد p=0/ و( 001 ( r=0/753 بیشترین ضریب همبستگی بین مولفه تسهیم دانشr=0/705 وکمترین ضریب همبستگی بین مولفه ذخیره سازی دانش r=0/602 بود

کلمات کلیدی:
مدیریت کیفیت فراگیر، مدیریت دانش، بیمارستان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-IKMC07-IKMC07_285.html