CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در سازمانها

عنوان مقاله: امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در سازمانها
شناسه (COI) مقاله: IKMC07_323
منتشر شده در هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

حسنعلی طالب زاده - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
حبیب اله جوانمرد - دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

خلاصه مقاله:
مدیریت دانش بهعنوان یکی از رویکردهای مهم و ارزشمند سازمانهای پیشرو محسوب میشود که با استقرار چنین سیستمی میتوان از خروج و زائل شدن داراییهای فکری سازمان جلوگیری کرد. با توجه به اهمیت موضوع مدیریت دانش، این مقاله با هدف بررسی زیرساختهای مدیریت دانش در یکی از شرکتهای پتروشیمی، به رشته تحریر درآمده است و تلاش میکند به این پرسش اصلی که آیا زیرساخت مدیریت دانش در شرکت مورد مطالعه وجود دارد؟ پاسخ دهد. بنابراین، این پژوهش به منظور بررسی و مقایسه میزان آمادگی زیر ساختهای اساسی پیادهسازی مدیریت دانش (فرهنگ و عوامل انسانی، ساختار سازمانی و فرایندهای مدیریت دانش و زیرساخت فنی) و رتبهبندی این عوامل از نظر درجه اهمیت در شرکت پتروشیمی مورد مطالعه صورت گرفته است. این پژوهش با روشتوصیفی- پیمایشی صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی مدیران و کارکنان یکی از شرکتهای پتروشیمی جنوب غربی کشور است. نمونه آماری با استفاده از روش نمونهگیری طبقهای و بر اساس فرمول جدول 0/ کرجسی- مورگان صورت پذیرفت. جهت گردآوری دادهها از پرسشنامهای که میزان آلفای کرونباخ آن برابر با 88 بود، استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون تی تک نمونهای استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که وضعیت شرکت پتروشیمی مورد مطالعه از نظر متغیرهای ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، افراد و فرآیندهای مدیریت دانش در وضعیت مناسبی قرار ندارد؛ ولی از نظر متغیرهای منابع مالی و زیرساختهای فنآوری اطلاعات در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

کلمات کلیدی:
دانش، مدیریت دانش، آزمون تی تک نمونهای

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-IKMC07-IKMC07_323.html