CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی ارتباط ساختار سازمانی با مدیریت دانش در مدیران ستادی و مدیران مجموعه های ورزشی مطالعه موردی: سازمان ورزش شهرداری تهران

عنوان مقاله: بررسی ارتباط ساختار سازمانی با مدیریت دانش در مدیران ستادی و مدیران مجموعه های ورزشی مطالعه موردی: سازمان ورزش شهرداری تهران
شناسه (COI) مقاله: IKMC07_348
منتشر شده در هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

مهدی بابائیان - استادیار ، مدیریت دولتی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
کاوه تیمورنژاد - دانشجو، مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

خلاصه مقاله:
این پژوهش با هدف بررسی رابطه ساختار سازمانی با مدیریت دانش در مدیران ستادی و مدیران مجموعه های ورزشی سازمانورزششهرداری تهرانصورتگرفت .پژوهشبه روشتوصیفیتحلیلیو مقطعیدر سال 1131 انجام شد. جامعه پژوهش را مدیران ستادی و مدیران مجموعه های ورزشی سازمان ورزش شهرداری تهران تشکیل می دادند که 141 نفر از آنان به روش تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوریدادهها پرسشنامه بود که روایی آن با استفاده از روش نظراتمتخصصان و روایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ) 1800 (تایید شده است. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و ضریبهمبستگی پیرسونموردتحلیل قرار گرفت.نتایج حاکی از پائین بودن وضعیت مدیریت دانش به دلیل رسمیت و تمرکز زیاد در ساختار سازمانی مراکز مورد پژوهش و همچنین ضریب همبستگی نشان دادکه بینفرایندهایساختارسازمانی و دو فرایند مدیریت دانش )خلقدانش و انتقال دانش( ارتباط معناداریوجود دارد ( p<0/0.05 (، بطوری که رابطه خلق دانش و انتقال دانش با تمرکز سازمانی،منفی )با ضریب همبستگی 18610 - و -18616 ( است.با توجه به همبستگی بین عوامل ساختاری سازمانی با فرایند های مدیریت دانشوهمچنیننقش دانش در کیفیت خدمات مجموعههای ورزشی سازمان ورزش شهرداری تهران، توصیه می شود در استقرار مدیریتدانش- درمجموعههایورزشیسازمان ورزش شهرداری تهران به ابعاد ساختاری سازمان توجه لازمرا داشته باشند.

کلمات کلیدی:
ساختار سازمانی ، مدیریت دانش ، سازمان ورزش

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-IKMC07-IKMC07_348.html