CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی تاثیرمدیریت دانش برعملکرد سازمانی بااستفاده ازروش حداقل مربعات جزئی

عنوان مقاله: بررسی تاثیرمدیریت دانش برعملکرد سازمانی بااستفاده ازروش حداقل مربعات جزئی
شناسه (COI) مقاله: IKMC07_354
منتشر شده در هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

سکینه نخعی - کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه یزد ایران
مرضیه ادیب زاده - کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه یزد ایران
زهرا نخعی - کارشناس تحقیقات اداره کل تعاون کارورفاه اجتماعی خراسان جنوبی بیرجند ایران

خلاصه مقاله:
امروزه به خوبی نشان داده شده که مهمترین سرمایه و بزرگترین عامل موفقیت هرسازمان نیروی انسانی کارازموده و پرتوانی است که درخدمت دارد و لازم است سازمان ها برای حفظ و توسعه کارکنان تدابیری بیاندیشند ازاین رو مادامی که سازمان ها درزمینه بهره برداری ازدارایی های دانشی خود اقداماتی انجام ندهند مدیریت دانش منجر به بهبود عملکرد و توسعه سازمانی نمی گردد هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مدیریت دانش برعملکرد سازمانی است پژوهش حاضربه دنبال پاسخگویی به این سوال است که مدیریت دانش چه تاثیری برعملکرد سازمانی دارد این تحقیق ازلحاظ هدف کاربردی ازنظر روش گرداوری داده ها ازنوع توصیفی پیمایشی است و جامعه اماری آن را کارمندان دانشگاه یزد تشکیل میدهند و حجم نمونه 142نفر میباشند که ازطریق فرمول کوکران و با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدها ند داده های پژوهش بااستفادها زپرسشنامه پژوهشگر ساخته ای که متشکل از28گویه می باشد جمع اوری گردید و به منظور تحلیل داده های گرداوری ازنرم افزار های Smart PLS ٚ SPSS استفاده شده است نتایج پژوهش نشان میدهد که مدیریت دانش برعملکرد سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد و همچنین خلق دانش ذخیره دانش بکارگیری دانش و تسهیم دانش برعملکرد سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارند

کلمات کلیدی:
مدیریت دانش ، ذخیره دانش ، خلق دانش ، عملکرد ، عملکرد سازمانی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-IKMC07-IKMC07_354.html