CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی عوامل مؤثر در کاربست مدیریت دانش در شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه بوشهر

عنوان مقاله: بررسی عوامل مؤثر در کاربست مدیریت دانش در شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه بوشهر
شناسه (COI) مقاله: IKMC07_481
منتشر شده در هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

علی اصغر اسدسنگابی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی, دانشگاه آزاد اسلامی, واحد بوشهر,ایران
محمد بهروزی - استادیار و عضو هیئتعلمی و دکتری مدیریت و برنامه ریزی, دانشگاه آزاد اسلامی,واحد بوشهر,ایران

خلاصه مقاله:
امروزه مدیریت دانش در دنیا بهعنوان یکی از ارکان حیاتی شرکتها و از داراییهای ارزشمند نامحسوس آنها بشمارمیآید.این پژوهش باهدف شناسایی عوامل مؤثر بر کاربست مدیریت دانش در شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه بوشهر در سال 1393 انجامگرفته است .در این پژوهش 6 عامل از بین عوامل مؤثر بر کاربست مدیریت دانش موردمطالعه قرارگرفته است و راهکارهای کاربردی کاربست و استفاده مجدد از آن موردمطالعه قرارگرفته است . روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع پیمایشی است . برای جمعآوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد عوامل مؤثر بر بهکارگیری مدیریت دانش استفادهشده که ضریب آلفای کرون باخ آن برابر 0,85 بهدستآمده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 242 نفر از کارکنان شرکت میباشد که نمونه آماری از طریق فرمول تعیین نمونه کوکران ، تعداد 127نفر تعیین شد که بهصورت تصادفی انتخاب گردیدند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بین مدیریت دانش و عوامل مؤثر، ارتباط مستقیم و معنادار وجود دارد. از بین عوامل موردمطالعه، تمایل به کار گروهی، توانمندسازی کارکنان و آموزش مؤثر , بیشترین تأثیر و پاداش و مشاهده بازخورد و زیرساخت سیستم اطلاعاتی کمترین تأثیر بر کاربست مدیریت دانش دارند.

کلمات کلیدی:
مدیریت دانش,آموزش مؤثر ,توانمندسازی کارکنان, تمایل به کار گروهی ,سازمانهای دانشبنیان , شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-IKMC07-IKMC07_481.html