CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی رابطه بین عناصر منتخب آمیخته بازاریابی با ارزش ویژه برند شرکت صباح در بینمشتریان شهر گرگان

عنوان مقاله: بررسی رابطه بین عناصر منتخب آمیخته بازاریابی با ارزش ویژه برند شرکت صباح در بینمشتریان شهر گرگان
شناسه (COI) مقاله: IMSYM02_050
منتشر شده در دومین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

سعید خواجوند ساسی - گروه مدیریت بازرگانی،واحدفیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه،ایران
ماهرخ مختاران - گروه مدیریت بازرگانی،واحدفیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه،ایران

خلاصه مقاله:
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین عناصر آمیخته بازاریابی (قیمت؛ توزیع؛ تبلیغات) بر روی ارزش ویژه برند محصولات صباح میباشد. تحقیق حاضر از نظر روش توصیفی پیمایشی و از نظر هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر - مصرف کنندگان شهر گرگان میباشد که با استفاده از فرمول کرجسی مورگان حجم جامعه برابر با 384 نفر در نظر گرفته – شده است. برای جمع آوری دادهها از پرسشنامه استاندارد شده استفاده گردیده است که به تائید استاد راهنما رسیده و در نتیجه دارای روایی می باشدو برای نعیین پایایی پرسشنامه تحقیق ابتدا 30 پرسشنامه در بین جامعه آماری توزیع گردیده است و با استفاده از نرم افزار SPSS ضریب آلفای کرونباخ مورد اندازه گیری قرار گرفت که با توجه به ضرایب محاسبه شده همه ی متغیر ها از روایی(پایایی) لازم برخوردار است.برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار SPSS استفاده گردیده است. نتایجحاصل از فرضیات فرعی حاکی از آن است که بین قیمت با کیفیت و وفاداری مشتریان ، بین قیمت با آگاهی و تداعی برند رابطه معنی داری وجود دارد. بین توزیع و کیفیت درک شده و وفاداری مشتریان ، بین توزیع و آگاهی و تداعی برند ارتباط معنی داری وجود دارد. در ادامه بین تبلیغات با وفاداری؛ آگاهی و تداعی برند و کیفیت درک شده ارتباط معنی داری وجود دارد. بین وفاداری ؛کیفیت درک شده و آگاهی وتداعی برند با ارزش ویژه برند ارتباط معنی داری وجود دارد. نتایج فرضیات اصلی حاکی از آن است که بین قیمت و ارزش ویژه برند ارتباط معنی داری وجود دارد همچنین بین توزیع با ارزش ویژه برند مشتریان و بین تبلیغات و ارزش ویژه برند نیز رابطه معناداری وجود دارد.

کلمات کلیدی:
ارزش ویژه برند، عناصر آمیخته بازاریابی، کیفیت درک شده، وفاداری برند،آگاهی و تداعی برند

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-IMSYM02-IMSYM02_050.html