CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تدوین الگوی ارزشیابی دوره های آموزشی شهروندان درمرکزآموزش و مشاوره گل وگیاه منطقه 14 شهرداری تهران

عنوان مقاله: تدوین الگوی ارزشیابی دوره های آموزشی شهروندان درمرکزآموزش و مشاوره گل وگیاه منطقه 14 شهرداری تهران
شناسه (COI) مقاله: ISCONF02_121
منتشر شده در دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

فرزانه میر شفیعی - دانشجوی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
علی بدرقه - عضو هیئت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

خلاصه مقاله:
هدف این تحقیق تدوین الگوی ارزشیابی دوره های آموزشی شهروندان درمرکزآموزش و مشاوره گل وگیاه منطقه 14 شهرداری تهران بر اساس الگوی کرک پاتریک بود این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی می باشد جامعه آماری این تحقیق شهروندان شرکت کننده در دوره های آموزشی مرکز آموزش و مشاوره گل و گیاه منطقه 14 شهرداری تهران بود برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران محاسبه شد n=380 که از این تعداد 364 پرسشنامه عودت داده شد در این پژوهش برای سنجش تایید روایی ابزار تحقیق از نظرت متخصصان و محققان و اساتید ترویج و آموزش کشاورزی پس از چند مرحله اصلاح و بازنگری استفاده شد پایایی ابزار پژوهش با استفاده از ضریب اطمینان آلفای کرونباخ 83% تایید گردید در این تحقیق از پرسشنامه برای گردآوری اطلاعات استفاده شد به منظور دستیابی به اهداف تحقیق و سوالات از آمار توصیفی فراوانی میانگین واریانس انحراف از معیار و آمار استنباطی استفاده شد نتایج بررسیها نشان داد که اکثریت پاسخگویان نتایج برگزاری دوره های آموزشی خوب و برگزاری این دوره ها تاثیر مثبتی داشته و رفتار آنها در نتیجه شرکت در کلاس های آموزشی تغییر نموده است و اکثریت عنوان نمودند که میزان یادگیری آنها دانش و مهارت بعد از دوره های آموزشی در سطح خیلی زیاد افزایش پیدا کرده و میزان رصایت آنها از دوره های آموزشی در سطح متوسط می باشد نتایج ضرایب همبستگی نشان داد که بین متغیرهای واکنش فراگیران میزان یادگیری تغییر رفتار و نتایج برگزاری دوره های آموزشی با متغیر وابسته اثر بخشی دوره های آموزشی رابطه معنی داری بدست آمد و نتایج این بررسی نشان داد که این متغیرهای پیش بین واکنش فراگیران میزان یادگیری تغییر رفتار 61/4% 0/614 - R2 ضریب تعیین از میزان نوسانات متغیر وابسته را تعیین می کنند و بقیه مرتبط به سایر عوامل می باشد

کلمات کلیدی:
ارزشیابی،دروه های آموزشی،شهروندان،الگوی کرک پاتریک

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ISCONF02-ISCONF02_121.html