CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله روابط بین صفات مورفولوژیکی، فنولوژیکی و فیزیولوژیکی در جو با استفاده از روش های آماری چند متغیره

عنوان مقاله: روابط بین صفات مورفولوژیکی، فنولوژیکی و فیزیولوژیکی در جو با استفاده از روش های آماری چند متغیره
شناسه (COI) مقاله: ISCONF02_145
منتشر شده در دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

عاطفه کاویانی چراتی - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه گنبد کاووس
حسین صبوری - دانشیار گروه تولیدات گیاهی دانشگاه گنبد کاووس
حسین علی فلاحی - استادیار - پژوهش بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، ساری،ایران
عیسی جرجانی - استادیار گروه زیست شناسی دانشگاه گنبد کاووس

خلاصه مقاله:
گیاهان خانواده غلات بخش بسیار مهمی از نیازهای غذایی انسان و دام را تأمین مینمایند. به منظور ارزیابی برخی صفات مهم زراعی جو 100 خانواده نسل F3 حاصل از تلاقی بادیا و کومینو در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار مورد ارزیابی قرار گرفتند این تحقیق در مزرعه پژوهشی دانشگاه گنبد کاووس در سال زراعی 94-1393 انجام شد. صفات زراعی شامل تعداد بذر جوانه زده، ارتفاع بوته، طول پدانکل، طول خوشه، طول ریشک، طول برگ پرچم، وزن برگ پرچم، قطر پدانکل، تعداد سنبلچه در سنبله، قطردانه، طول دانه، وزن هزاردانه، وزن کل سنبله، تعداد دانه در یک سنبله، کل پنجه، تعداد کل سنبله، روز تا خوشه دهی، روز تا رسیدگی فیزیولوژیک، عملکرد دانه، شاخص برداشت، طول دوره پر شدن دانه، عملکرد بیولوژیک اندازه گیری شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اختلاف معنی دار بین همه صفات به جز صفات طول ریشک، تعداد سنبلچه در سنبله وجود دارد. تجزیه خوشه ای به روش وارد خانواده ها را به سه گروه اصلی تقسیم بندی نمود. گروه دو بزرگترین و گروه یک کوچکترین گروه بودند. گروه سه از نظر میانگین عملکرد دانه بیشترین مقدار 8567/62 و گروه یک کمترین مقدار 5891/05 را دارد. نتایج حاصل از تجزیه رگرسیون نشان داد که صفت وزن کل سنبله اولین صفتی بود که وارد مدل شد و 0/92 تغییرات محیط را به خود اختصاص داد. و سپس دیگر صفات به ترتیب وارد مدل شدند

کلمات کلیدی:
تجزیه کلاستر، رگرسیون، شاخص برداشت، صفات فنوتیپی، غلات

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ISCONF02-ISCONF02_145.html