CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تجزیه علیت عملکرد دانه ارقام امید بخش جو در شرایط دیم استان خراسان شمالی

عنوان مقاله: تجزیه علیت عملکرد دانه ارقام امید بخش جو در شرایط دیم استان خراسان شمالی
شناسه (COI) مقاله: ISCONF02_154
منتشر شده در دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

حسین نیستانی - کارشناس سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری بجنورد

خلاصه مقاله:
این طرح در سال زراعی 94-1393 در ایستگاه تحقیقات دیم شمال خراسان شیروان و با 24 لاین دریافتی از این ایستگاه در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. هدف برآورد رابطه عملکرد دانه با اجزای عملکرد و تعیین سهم هر کدام از اجزای عملکرد به طور مستقیم و غیر مستقیم بر عملکرد دانه بود.که صفات مورد بررسی عبارت بودند ازتعداد پنجه در بوته، ارتفاع بوته، تعداد روز سنبله دهی، طول سنبله، تعداد سنبله در متر مربع، تعداد دانه در سنبله ، تعداد روز تا رسیدگی ، وزن هزار دانه و عملکرد دانه. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که تفاوت بین لاین ها از نظر تعداد روز تا گلدهی ، تعداد روز تا ر سیدن ، تعداد پنجه در بوته، تعداد سنبله در مترمربع ، تعداد دانه درسنبله و عملکرد دانه معنی دار است. براساس نتایج تجزیه علیت، صفات تعداد سنبله در متر مربع 47/5 درصد تعداد دانه در سنبله 65/9 درصد و وزن هزار دانه 39/9 درصد به ترتیبب بیشترین اثر مستقیم را بر عملکرد دانه داشتند. از طرفی ضرایب همبستگی نیز نشان داد که صفت وزن هزار دانه با تعداد دانه در سنبله و تعداد سنبله در مترمربع همبستگی منفی و معنی داری داشته و صفت تعداد سنبله در متر مربع با تعداد دانه در سنبله رابطه مثبت و معنی داری دارد. در ضمن صفت وزن هزار دانه با عملکرد همبستگی منفی و غیر معنی دار و صفات تعداد دانه در سنبله و تعداد سنبله در متر مربع، تعداد پنجه در بوته و طول سنبله با عملکرد دانه رابطه مثبت و معنی داری داشتند. صفات طول سنبله ، تعداد روز تا سنبله دهی و تعداد روز تا رسیدگی به صورت غیر مستقیم و از طریق تعداد دانه در سنبله بیشترین تاثیر را بر عملکرد گذاشتند . مقایسه میانگین عملکرد دانه نشان داد که در بین لاین های مورد بررسی لاین های 3،4و6 از نظر عملکرد دانه بالاتر از بقیه لاین ها هستند

کلمات کلیدی:
اثرات مستقیم، جو دیم، تجزیه علیت، عملکرد دانه، همبستگی صفات

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ISCONF02-ISCONF02_154.html