CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تأثیر بازی های آموزشی گروهی مبتنی بر محیط یادگیری سازنده گرا بر پرورش مهارت تفکر خلاق

عنوان مقاله: تأثیر بازی های آموزشی گروهی مبتنی بر محیط یادگیری سازنده گرا بر پرورش مهارت تفکر خلاق
شناسه (COI) مقاله: JR_BPJ-6-1_002
منتشر شده در فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

سیدرسول عمادی - استادیارگروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
مهین عروتی موفق - کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

خلاصه مقاله:
زمینه: آنچه برای آینده مورد نیاز است پرورش مهارت تفکر خلاق است. در این راستا بهبود وارتقاء تفکر خلاق در کودکان، بهعنوان یکی از مهارتهای مورد نیاز عصر ارتباطات، مستلزم تناسبو به کارگیری الگوها و روشهای طراحی آموزشی نوین است.هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر بازی های آموزشی گروهی مبتنی بر الگوی محیطیادگیری سازندهگرا بر پرورش مهارت تفکر خلاق کودکان پیش دبستانی صورت گرفته است.روش: این پژوهش به روش نیمه تجربی و با استفاده از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترلاجرا شده است. جامعه آماری این پژوهش، شامل کودکان دختر و پسر مراکز پیش دبستانی تحتپوشش بهزیستی شهر همدان در سال تحصیلی 94-1393 بودند که به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب و به صورت تصادفی به تعداد 24 نفر در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند.در ابتدا ازآزمون هوشی وکسلر به صورت انفرادی برای هر دانش آموز اجرا شده است و پس از نمره گذاری براساس نمرات این آزمون، کودکان به دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند. برای گردآوری داده ها،ابتدا از آزمون خلاقیت تصویری تورنس فرم ب به عنوان پیش آزمون برای هر دو گروه کنترل وآزمایش استفاده شد. بازی های گروهی مبتنی بر محیط یادگیری سازنده گرا به مدت 8 جلسه تنها درگروه آزمایش توسط کودکان اجرا شد. در پایان آموزش، مجدداً از دو گروه پس آزمون خلاقیت بهعمل آمده است. یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس چند متغیره نشان داد که آموزش به سبک بازیهایگروهی بر پرورش مهارت تفکر خلاق کودکان پیش دبستانی تأثیر دارد.بحث و نتیجه گیری: نقش بازی آموزشی گروهی در روند رشد جسمانی و روحی- روانی کودکانانکارناپذیر است. آموزش لذت بخش، رویکردی است که در آن کودکان بازی می کنند و یادگیریبا فعالیت های لذت بخش صورت می گیرد. از دیدگاه روانشناسی، بازی کار کودک است و بر همهجنبه های رشد کودک از جمله جنبه های بهداشتی، روانی، افزایش مهارت در برنامه ریزی، تواناییحل مسأله، خلاقیت، دست یافتن به دور اندیشی، رشد زبان و بخصوص تفکرخلاق مؤثر است. اینپژوهش نیز نشان دادکه آموزش به سبک بازی های گروهی میتواند با روندی خوشایند و لذتبخش،مهارت تفکر خلاق کودکان را افزایش دهد.

کلمات کلیدی:
بازی های آموزشی، تفکر خلاق، محیط یادگیری سازندهگرا، کودکان پیش دبستانی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-JR_BPJ-JR_BPJ-6-1_002.html