CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله دلایل و انگیزه استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد

عنوان مقاله: دلایل و انگیزه استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد
شناسه (COI) مقاله: JR_CJS-2-2_003
منتشر شده در دو فصلنامه علم سنجی کاسپین در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

میثم داستانی - کتابداری و اطلاع رسانی )مدیریت فناوری اطلاعات(، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.
جواد کرامتی - دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.
علی پورفاطمی - دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.
علی اکرامی - دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.

خلاصه مقاله:
سابقه و هدف: امروزه شبکههای اجتماعی به یکی از مهمترین ابزارهای ارتباطی در جهان تبدیل شده و از شهرت فراوانی برخوردار هستند. بنابراین اطلاع از میزان و دلایل استفاده کاربران از این ابزار امری ضروری است. بدینمنظور این مطالعه با هدف تعیین دلایل و انگیزه استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد انجام شده است. مواد و روشها: در این مطالعه توصیفی 722 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد به صورت تصادفیشرکت کردند. پرسشنامه محقق ساختهای که روایی و پایایی آن در مطالعات پیشین بهدست آمده بود توسطدانشجویان تکمیل گردید، پس از آن دادهها با استفاده از نرمافزار SPSS نسخه 72 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافتهها: یافتههای پژوهش نشان میدهد 27 درصد دانشجویان در یکی از شبکههای اجتماعی عضویت دارند. انگیزهو هدف اصلی دانشجویان از عضویت در این شبکهها ارتباط با دوستان قبلی و کنونی و همچنین سرگرمی بوده است. نتیجهگیری: بیش از نیمی از دانشجویان در شبکههای اجتماعی عضویت دارند. بنابراین با توجه به نوظهور بودنشبکههای اجتماعی و عدم آشنایی دانشجویان با تمامی آثار استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی، انجام پژوهشهای بیشتری بر روی سایر جنبههای تاثیرگذار آن بر زندگی و سلامت دانشجویان ضروری به نظر میرسد

کلمات کلیدی:
شبکههای اجتماعی، دانشجو، دانشگاه علوم پزشکی گناباد

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-JR_CJS-JR_CJS-2-2_003.html