CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله اثربخشی آموزش امید درمانی بر بهکارگیری روشهای مقابله مثبت با استرس در زنان دارای همسر معتاد

عنوان مقاله: اثربخشی آموزش امید درمانی بر بهکارگیری روشهای مقابله مثبت با استرس در زنان دارای همسر معتاد
شناسه (COI) مقاله: JR_CPS-6-21_004
منتشر شده در فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

محدثه منوچهری - کارشناسی ارشد مشاوره توانبخشی، دانشگاه علامه طباطبایی
محمود گلزاری - دانشیار گروه روان شناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبایی
عزت اله کردمیرزانیکوزاده - استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور- واحد البرز

خلاصه مقاله:
عتیاد به عنوان یک پدیده شوم اجتماعی اثرات مخرب فراوانی از جمله استرس بر فرد معتاد و خانواده وبهویژه همسر وی دارد. آنچه که سالمت رفتار را با خطر روبرو میسازد، شیوه ارزیابی فرد از استرس و روشهای مقابله با آن میباشد. پژوهش حاضر با هدف اثربخشی آموزش امید درمانی بر بهکارگیریروشهای مقابله مثبت با استرس در زنان دارای همسر معتاد انجام شده است. مطالعه حاضر از نوع نیمهتجربی)پیشآزمون- پسآزمون( با گروه کنترل و آزمون پیگیری میباشد. پژوهش حاضر با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس بر روی 93 زن دارای همسر معتاد در شیراز اجرا شد و این تعداد به طورتصادفی در دو گروه آزمایش )61 نفر( و کنترل )61 نفر( جایگزین شدند. ابزار پژوهش، چک لیست شیوههای مقابله با استرس )کارور، شیر و وینتراپ، 6393 )بود. جهت تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از ویرایش 61 نرم افزار SPSS ،از تحلیل کوواریانس و آزمون t همبسته استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد آموزش امید درمانی بر بهکارگیری روشهای مقابله مثبت با استرس در سطح معناداری 336/3<P موثر است، این نتایج در دوره پیگیری نیز پایدار بودند. با توجه به نتایج حاصل از پژوهش میتوان از آموزش امید درمانی بهعنوان یکی از روشهای کمک به زنان دارای همسر معتاد برای بهکارگیری روشهای مقابله مثبت با استرسهایشان استفاده کرد.

کلمات کلیدی:
امید درمانی، روشهای مقابله با استرس، زنان دارای همسر معتاد

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-JR_CPS-JR_CPS-6-21_004.html