CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله اثربخشی و کارآمدی رواندرمانگری شناختی تحلیلی در بهزیستی ذهنی و کاهش رفتارهای تکانشی مردان مبتلا به اختلال شخصیت مرزی

عنوان مقاله: اثربخشی و کارآمدی رواندرمانگری شناختی تحلیلی در بهزیستی ذهنی و کاهش رفتارهای تکانشی مردان مبتلا به اختلال شخصیت مرزی
شناسه (COI) مقاله: JR_CPS-6-21_006
منتشر شده در فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

علی فرهادی - دانشیار گروه روانشناسی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، لرستان ایران
مسلم عباسی - استادیارگروه روانشناسی دانشگاه سلمان فارسی کازرون، کازرون، ایران
محمدجواد بگیان کوله مرز - دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی عمومی دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
علیرضا عظیم پور - استادیارگروه روانشناسی دانشگاه سلمان فارسی کازرون، کازرون، ایران

خلاصه مقاله:
ماهیت پیچیده اختلال شخصیت مرزی، بررسی و بکارگیری درمانهای جدید را ایجاب میکند. پژوهش حاضر با هدف مداخلهای در بهزیستی ذهنی و کاهش رفتارهای تکانشی مردان مبتلا به اختلال شخصیت مرزی: اثربخشی و کارآمدی رواندرمانگری شناختی تحلیلی اجرا شد. این پژوهش از نوع شبه آزمایشی -بوده و از طرح پیشآزمون پسآزمون و پیگیری با گروه کنترل استفاده شد. جامعهی آماری این پژوهش -را کلیه مردان مبتلا به اختلال شخصیت مرزی مراجعه کننده به مطبهای روانپزشکان و بیمارستان روانپزشکی فارابی شهر کرمانشاه در سال 1392 تشکیل میدهند. با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند،براساس ارجاع متخصصان اعصاب و روان، 40 مرد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی، از بین 50 مراجعه کننده به مطبهای روانپزشکان و بیمارستان روانپزشکی فارابی، با توجه به پذیرش بیمار برای شرکت درپژوهش، در وهله اول، و انجام مصاحبه بالینیSCID-IIبراساسDSM-IVو آزمون میلون 3 انتخاب شدند. به این صورت که از بین مردان ارجاع داده شده افرادی که نمره بالاتر از 84 BR< در مقیاس شخصیت مرزی MCMI-III گرفته بودند و انجام مصاحبه بالینی با توجه به ملاکهای DSM ، برایاختلالات شخصیت به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب و بهصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند ) 20 نفر گروه آزمایش و 20 نفر گروه گواه(. ابزارهای جمع آوری این پژوهش شامل مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلالات شخصیت، مقیاس بهزیستی ذهنی، آزمون میلون 3 وتکانشوری بود. از هر دو گروه پیشآزمون، پسآزمون و پیگیری دو ماهه به عمل آمد و برای تجزیه و تحلیل آماری دادهها نیز از روش تحلیل کوواریانس چند متغیری ) MANCOVA ( و آزمونهای تعقیبی LSD استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل کواریانس چندمتغیری نشان داد که رواندرمانگری شناختی تحلیلی بر بهبود -بهزیستی اجتماعی، هیجانی و روانشناختی و کاهش تکانشوری مردان مبتلا به اختلال شخصیت مرزی موثر بوده است. تحلیل دادهها نشان داد که در مرحله پسآزمون و پیگیری، بین دو گروه آزمایش و کنترل، دربهزیستی اجتماعی، هیجانی، روانشناختی وتکانشوری تفاوت معنادار وجود دارد. بنابر یافتههای این مطالعه، درمان شناختی تحلیلی به شیوه گروهی راهبرد مناسبی برای بهبود بهزیستی اجتماعی، هیجانی و -روانشناختی و کاهش تکانشوری مبتلایان به اختلال شخصیت مرزی است. و میتوان از آن بهعنوان یک روش مداخلهای مناسب سود جست.

کلمات کلیدی:
اختلال شخصیت مرزی، بهزیستی اجتماعی، روانشناختی، هیجانی،تکانشوری، روان درمانگری شناختی تحلیلی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-JR_CPS-JR_CPS-6-21_006.html