CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله اثربخشی آموزش مهارت خودآگاهی در کاهش اعتیاد به اینترنت، احساس تنهایی و افزایش خودکارآمدی

عنوان مقاله: اثربخشی آموزش مهارت خودآگاهی در کاهش اعتیاد به اینترنت، احساس تنهایی و افزایش خودکارآمدی
شناسه (COI) مقاله: JR_CPS-6-22_009
منتشر شده در فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

کریم سواری - دانشیار روان شناسی تربیتی دانشگاه پیام نور واحد اهواز
سمیه منشداوی - دانش آموخته کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز

خلاصه مقاله:
در تحقیق حاضر، اثربخشی آموزش مهارت خود آگاهی در کاهش اعتیاد به اینترنت، احساس تنهایی وافزایش خود کارآمدی مورد مطالعه قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه دانش آموزان دختر دوممقطع متوسطه ماهشهر بودند که از بین آنها 50 نفر به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحلهای انتخاب شدندو تنها گروه آزمایشی بود که در معرض ده جلسه آموزشی عملی قرار گرفت. برای جمع آوری دادههای تحقیق، از پرسشنامههای اعتیاد به اینترنت سواری ) 1391 (، احساس تنهایی راسل، پیلا و کاترونا ) 1980 ( و خود کارآمدی شرر و همکاران ) 1982 ( استفاده بعمل آمد. طرح تحقیق حاضر میدانی و از نوع پیش آزمونپس آزمون با گروه کنترل بود. جهت تجزیه و تحلیل دادهها، از تحلیل کواریانس چند متغیری و یک متغیری استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد آموزش مهارت خودآگاهی باعث کاهش اعتیاد به اینترنت و احساستنهایی آزمودنیها گردید. همچنین آموزشهای یاد شده توانست خودکارآمدی دختران دانش آموز دوم مقطع متوسطه ماهشهر را افزایش دهد. نتایج این تحقیق حاکی از آن بود که از طریق آموزش میتوان بسیاری از عادتهای ناپسند) اعتیاد به اینترنت و احساس تنهایی( را کم و عادتهای مناسب ) خودکارآمدی( را تقویت کرد.

کلمات کلیدی:
خودآگاهی، اعتیاد به اینترنت، احساس تنهایی، خودکارآمدی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-JR_CPS-JR_CPS-6-22_009.html