CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله اثربخشی آموزش مبتنی بر مدل تدوینی شناختی-فراشناختی-رفتاری بر کاهش علایم اختلال اضطراب اجتماعی

عنوان مقاله: اثربخشی آموزش مبتنی بر مدل تدوینی شناختی-فراشناختی-رفتاری بر کاهش علایم اختلال اضطراب اجتماعی
شناسه (COI) مقاله: JR_CPS-6-24_003
منتشر شده در فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

افسانه شهبازی راد - دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه لرستان
عزت اله قدم پور - دانشیار روانشناسی دانشگاه لرستان
فیروزه غضنفری - دانشیار روانشناسی دانشگاه لرستان
خدامراد مومنی - دانشیار روانشناسی دانشگاه رازی کرمانشاه

خلاصه مقاله:
این پژوهش برای تعیین اثربخشی آموزش مبتنی بر مدل شناختی-فراشناختی-رفتاری بر کاهش علایم اختلال اضطراب اجتماعی صورت گرفت. روش پژوهش شبهآزمایشی با طرح پیشآزمون-پسآزمون با گروه کنترل بود. جامعهی آماری این پژوهش کلیه بیماران مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی مراجعه کننده به مراکزخصوصی و عمومی سطح شهر کرمانشاه در سال 1394 بود، که با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس تعداد 30 نفر از کسانی که از طریق مصاحبهی ساختاریافته ) SCID-I ( و پرسشنامهی اضطراب اجتماعیکانور و همکاران ) 2000 ( واجد شرایط شرکت در مطالعه بودند، انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل)لیست انتظار( به صورت تصادفی جایگزین شدند. دوازده جلسه درمان شناختی-فراشناختی-رفتاری با توجه به مدل تدوین شده و بر اساس دیدگاههای نظری مربوطه، به صورت هفتهای دوبار برای گروه آزمایش اجراگردید. در حالی که گروه کنترل در این مدت هیچگونه مداخلهای دریافت نکرد. در پایان مداخله هر دو گروه مجددا با آزمون اضطراب اجتماعی کانور و همکاران ) 2000 ( مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای تحلیل دادهها از آزمون تحلیل کواریانس تکمتغیره ) ANCOVA ( استفاده شد. نتایج نشان داد که آموزش مبتنیبر مدل شناختی-فراشناختی-رفتاری بر کاهش علایم اختلال اضطراب اجتماعی در گروه آزمایش موثر بوده است ) 0/001 P< (. بنابراین، با توجه به اثربخش بودن مدل مورد نظر بر کاهش علایم اختلال اضطراب اجتماعی به نظر میرسد، درمانگران و مشاوران میتوانند از این مدل تدوینی برای کاهش علایم اختلال اضطراب اجتماعی در بین مبتلایان استفاده کنند

کلمات کلیدی:
اختلال اضطراب اجتماعی، مدل شناختی-فراشناختی-رفتاری

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-JR_CPS-JR_CPS-6-24_003.html