CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی زمان هشدار احتمالاتی برای سامانه هشدار سریع زمین لرزه شهر تبریز

عنوان مقاله: بررسی زمان هشدار احتمالاتی برای سامانه هشدار سریع زمین لرزه شهر تبریز
شناسه (COI) مقاله: JR_DPMK-5-2_004
منتشر شده در فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

حمیرا کریمی واحد - دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزا د اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه ژئوفیزیک، تهران، ایران- نویسند ه مسئول
رضا حیدری - استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه ژئوفیزیک، تهران، ایران

خلاصه مقاله:
زمینه و هدف: خطر پذیری بالای اقتصادی و اجتماعی مناطق شهری د ر برابر ریسک لرزه ای به د لیل تلفات سنگین ناشی از زمین لرزه بسیار قابل توجهاست و از آنجایی که پیش بینی د قیق زمین لرزه با دانسته های فعلی امکان پذیر نمی باشد ؛ بنابراین، یک سامانه هشدار سریع زمین لرزه می تواند د ر کاهشخسارات جانی و مالی زمین لرزه نقش پراهمیتی داشته باشد . در این مطالعه تلاش شده است که با استفاد ه از تعریف تابع احتمالاتی، میزان اجراییبود ن سامانه هشد ار سریع زمین لرزه برای شهر تبریز که بر روی گسل شمال تبریز در شمال غرب ایران قرار دارد ، بررسی گردد.روش: با استفا ده از تعریف تابع احتمالاتی، میزان اجرایی بود ن سامانه هشد ار سریع زمین لرزه برای شهر تبریز که بر روی گسل شمال تبریز درشمال غرب ایران قرار دارد ، از شبیه سازی زمین لرزه به روش کاتورهای با استفاده از سناریوهای زمین لرزه و پارامترهای ورود ی کد شبیه سازی کنندهمناسب، بیشینه شتاب جنبش زمین بر حسب گال با استفا ده از کد نرم افزاری EXSIM برای تمامی شهرهای شمال غرب ایران محاسبه، سپس زمان های هشدار در سایت و ناحیه ای شهر تبریز در فضای taup محاسبه، همچنین با کمک از نرمافزار ArcGIS نقشه هم شد ت محد ود ه مورد مطالعهرسم گرد ید. نتایج: نتایج این مطالعه نشان می د هد که نمی توان هشد ار قابل توجهی د ر سایت، برای این شهر ایجاد نمود، به نظر می رسد که زمان هشدار ناحیه ای برای راه اندازی سامانه ی هشدار سریع در شهر تبریز، که مقدار آن برای تمامی سناریوهای د ر نظر گرفته شد ه زیر 10 ثانیه می باشد از نظر اقتصادی، صرف هزینه، زمان و انرژی، با توجه به آرایش ایستگاهی موجود مقرون به صرفه نخواهد بود .نتایج: نتایج این مطالعه نشان می دهد که نمی توان هشدار قابل توجهی در سایت، برای این شهر ایجاد نمود، به نظر می رسد که زمان هشدار ناحیه ایبرای راه اندازی سامانه ی هشدار سریع د ر شهرتبریز، که مقدار آن برای تمامی سناریوهای در نظر گرفته شد ه زیر 10 ثانیه می باشد از نظر اقتصادی،صرف هزینه، زمان و انرژی، با توجه به آرایش ایستگاهی موجود مقرون به صرفه نخواهد بود.

کلمات کلیدی:
سامانه هشدار، زمین لرزه، هشدار درسایت، هشدار ناحیه ای، بیشینه شتاب زمین، نمودار تابع احتمالاتی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-JR_DPMK-JR_DPMK-5-2_004.html