CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی آسیب پذیری لرزه ای شبکه آبرسانی منطقه 11 تهران جهت مقاوم سازی

عنوان مقاله: بررسی آسیب پذیری لرزه ای شبکه آبرسانی منطقه 11 تهران جهت مقاوم سازی
شناسه (COI) مقاله: JR_DPMK-5-4_003
منتشر شده در فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

رضا رهنما - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت در سوانح طبیعی، دانشگاه شهید بهشتی.تهران- نویسنده مسئول
رضا راستی - عضو هیئت علمی دانشکده آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی.تهران
نعمت حسنی - عضوهیئت علمی دانشکده آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی.تهران
مصطفی قیاسوند - کارشناس ارشد سنجش از دور، دانشگاه شهید بهشتی.تهران

خلاصه مقاله:
زمینه و هدف: در ایران شریا نهای حیاتی، از جمله سامان ههای آبرسانی، بطور اصولی در مقابل اثرات زلزله طراحی نشده اند. سابقه این سامانه ها بهحدود نیم قرن پیش برم یگردد، در حالیکه مهندسی زلزله شریان های حیاتی در حدود سه دهه بیشتر عمر ندارد. لذا عدم طراحی لرزه ای در سامانهآبرسانی کشور امری دور از انتظار نیست. لول ههای مدفون به عنوان بخشی از سامان ههای آبرسانی در مقابل ارتعاشات زمین، برخورد با گسل و یاعبور از مناطق با پتانسیل زمین لغزه و روانگرایی آسیب پذیر هستند. بدین منظور پیش بینی عملکرد چنین سازه هایی در حین وقوع زلزله های آیندهضرورت می یابد. تهران به عنوان یکی از شهرهای مهم ایران، از نظر زمین لرزه جزء مناطق پر زیان به شمار می آید و چندین گسل در محدوده اینشهر وجود دارد. منطقه 11 آن نیز یکی از مناطق مهم و حساس می باشد. از این رو برآورد آسیب پذیری و عملکرد لوله های انتقال و شبکه توزیع آبدر آن اهمیت ویژه ای دارد.روش: با بهر هگیری از روابط کاهندگی و روش احتمالاتی HAZUS، آسیب های وارده به شبکه آبرسانی مذکور با برنامه نویسی VBA در محیط اکسل و بهره مندی از نرم افزار GIS، برآورد می شود.یافته ها: شبکه آبرسانی منطقه 11 تهران در اثر فعالیت احتمالی گسل شمال تهران آسیب چندانی ندیده و تنها بخش هایی از لوله های غیرمنعطف و باقطر کم آسیب خواهند دید.نتیجه گیری: با عنایت به آنالیز شبکه مذکور در اثر فعالیت گسل شمال تهران، معین شد که لوله های سایز بزرگ، منعطف و همچنین لوله هایی کهبا اتصالات ه مجنس کارگذاشته می شوند کمترین آسیب را خواهند دید. از این پژوهش به منظور اولوی تبندی در راستای مقاو مسازی شبکه آبرسانیمنطقه 11 تهران می توان بهره برد.

کلمات کلیدی:
شریا نهای حیاتی، لوله های مدفون، آسی بپذیری لرزه ای، زلزله، گسل

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-JR_DPMK-JR_DPMK-5-4_003.html