CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله مد لسازی ضرایب بزرگنمایی امواج لرزه ای به روش شبکه عصبی (مطالعه: شهر ارومیه)

عنوان مقاله: مد لسازی ضرایب بزرگنمایی امواج لرزه ای به روش شبکه عصبی (مطالعه: شهر ارومیه)
شناسه (COI) مقاله: JR_DPMK-6-3_007
منتشر شده در فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

نجمه علیدادی - کارشناسی ارشد مهند سی زلزله دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی عمران- آب و محیط زیست، تهران، ایران
عباس مهدویان - دانشیار و عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران آب و محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

خلاصه مقاله:
زمینه و هدف: اثرات خاک در طیف طراحی اغلب آیین نامه های طراحی لرزه ای، براساس جنس خاک و متوسط سرعت موج برشی در لایه های مختلف لحاظ شده است. در این طیف های طراحی، برخی اثرات ویژه ساختگاهی مانند اثرات ضخامت و عمق سنگ بستر لرزهای نادیده گرفته شده است. تجربیات زلزله های پیشین ثابت کرده، ضخامت لایه های خاک بر پاسخ زمین و در نتیجه بر توزیع خسارات سازه ای تاثیر مهمی داشته و غیر قابل چشم پوشی است. ایران از جمله کشورهای زلزله خیز جهان است. شهر ارومیه در منطقه ای با پتانسیل لرزه ای نسبتا بالا و د ر شمال غرب آن واقع شده است. در این مقاله سعی شده است تاثیر تقویت امواج لرزه ای در خاک های ماسه ای و مارنی با ضخامت های متفاوت در این منطقه مورد بررسی قرار می گیرد.روش: در این آنالیزها از شتاب نگاشت های مصنوعی شبیه سازی شد ه براساس نتایج تحلیل خطر لرزه ای به عنوان حرکت ورود ی برای آنالیز استفاده شده است. پیش بینی مقاد یر ضرایب بزرگنمایی زلزله از اهمیت حیاتی برای ایمنی انسان د ارد و زلزله یک فرآیند بسیار پیچید ه و دینامیکی غیرخطی است و این را نمی توان به اندازه کافی با هر مدلسازی قطعی پیش بینی کرد. بنابراین در این مقاله یک مد ل دینامیکی از شبکه های عصبی مصنوعی جهت پیش بینی زلزله مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. م دل شبکه عصبی مصنوعی، روش جد ید ی برای ایجاد سیستم دانش براساس جمع آوری اطلاعات نمونه است. یافته ها: دانش مورد استفاد ه در این مدل شبکه عصبی برای پیش بینی پاسخ لرزه ای است که عمد تا مبتنی بر د اده های واقعی است که با استفاد ه از این مدل می توان از آن بهره مند شد. در این مقاله با استفاد ه از شبکه عصبی مصنوعی (ANN) مدلی برای پیش بینی ضرایب بزرگنمایی لرزه ای به د ست می آید . امتیاز اصلی این روش کارایی بالای آن در عمل بود ه و با سرعت زیاد می توان پاسخ سازه را تحت شتا بنگاشت ها تعیین کرد.نتیجه گیری: در این مطالعه نتایج به دست آمد ه از شبکه عصبی مصنوعی با استفاده از معیارهای ضریب همبستگی و جذر میانگین مربعات خطا جوابهای دقیقی را ارایه کرده است و می توان از نتایج به دست آمد ه د ر ارزیابی لرزه ای خاک های ماسه ای و مارنی شهر ارومیه استفاده کرد.

کلمات کلیدی:
تحلیل خطی معادل، اثرات ساختگاهی، تحلیل خطر لرزهای، ضریب بزرگنمایی، شتابنگاشت مصنوعی، شبکه عصبی مصنوعی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-JR_DPMK-JR_DPMK-6-3_007.html