CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله نقش میانجی پیوند کاری در ارتباط بین منابع شغلی و عملکرد سازمانی (مطالعه موردی: شعب بانک رفاه کارگران شهر کرمانشاه)

عنوان مقاله: نقش میانجی پیوند کاری در ارتباط بین منابع شغلی و عملکرد سازمانی (مطالعه موردی: شعب بانک رفاه کارگران شهر کرمانشاه)
شناسه (COI) مقاله: JR_EMA-2-2_006
منتشر شده در فصلنامه مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

هادی فرهنگیان نیا - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران
نریمان عبدی - دانشکده علوم انسانی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

خلاصه مقاله:
این پژوهش با هدف تبیین نقش میانجی پیوند کاری در ارتباط بین منابع شغلی و عملکرد سازمانی انجام شد. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارمندان شعب بانک رفاه کارگران شهر کرمانشاه تشکیل می دادند. تعداد نمونه ها 147 نفر بود که به صورت تمام شمار و با انتخاب در دسترس انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعاتی از پرسش نامه های منابع شغلی باکر، پیوند کاری شاوفلی و سالونزا و عملکرد سازمانی کاپلان و نورتون استفاده شد. روایی پرسش نامه توسط نظرسنجی از اساتید و متخصصان این رشته مورد بررسی و تأیید قار گرفت. پایایی پرسش نامه از طریق آلفای کرونباخ مورد ارزیابی قرار گرفت که ضریب آلفای کرونباخ برای منابع شغلی (0/731)، پیوند کاری (0/810 و عملکرد سازمانی (0/798) بدست آمد. کلیه تجزیه و تحلیل یافته های این تحقیق در سطح خطای 0/05 و با استفاده از نرم افزارهای اس پی اس اس و اسمارت پی ال اس انجام شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد؛ بین منابع شغلی و مؤلفه های آن (خودمختاری، حمایت اجتماعی، بازخورد، فرصت های رشد و توسعه) مربی گری)، بین پیوند کاری و مؤلفه های آن (انرژی، جذب، وقف) با عملکرد سازمانی رابطه مثبت و معناداری در سطح خطای کوچکتر از 0/01 وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد مربی گری، جذب و وقف تنها مؤلفه های اثرگذار بر عملکرد سازمانی هستند. علاوه بر این مشخص گردید که پیوند کاری نقش میانجی معناداری بین منابع شغلی و عملکرد سازمانی شعب بانک رفاه کارگران شهر کرمانشاه دارد. به طور کلی بر اساس یافته های پژوهش به مدیریت شعب بانک رفاه کارگران شهر کرمانشاه دارد. پیشنهاد می شود که از طریق تجزیه و تحلیل مجدد شغل، به بازنگری در شرح شغل و شرح وظایف اقدام کنند، اختیارات مشاغل را افزایش داده و فرصتی برای آزادی عمل و تصمیم گیری کارکنان ایجاد کرده و زمینه های بازخورد بیشتر در کار را فراهم کند.

کلمات کلیدی:
منابع شغلی، پیوند کاری، عملکرد سازمانی، بانک رفاه کارگران، کرمانشاه

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-JR_EMA-JR_EMA-2-2_006.html