CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی اثر مذهب، ماد یگرایی و ویژگی های جمعیت شناختی مصرف کننده بر درگیری ذهنی با پوشاک مد (مورد مطالعه: شهر یزد)

عنوان مقاله: بررسی اثر مذهب، ماد یگرایی و ویژگی های جمعیت شناختی مصرف کننده بر درگیری ذهنی با پوشاک مد (مورد مطالعه: شهر یزد)
شناسه (COI) مقاله: JR_IJCR-8-31_006
منتشر شده در فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

سیدمهدی الحسینی المدرسی - استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت، حسابداری، دانشگاه یزد - نویسنده مسئول
فاطمه محمدی - کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه یزد
هوشمند باقری قره بلاغ - کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه یزد
مصطفی کشاورز مولایی - کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه یزد

خلاصه مقاله:
در میان عواملی که به منظور تسهیل زندگی روزمره مصرف کننده با درگیری ذهنی بالا لازم است، پوشاک مدعاملی مهم و قابل توجه برای بسیاری از مصرف کنندگان است و در سال های اخیر توجه مصرف کنندگان به اینحوزه بیشتر شده است. با توجه به ضرورت موضوع، این پژوهش بررسی اثر مذهب، مادی گرایی و ویژگی هایجمعیت شناختی مصرف کننده بر درگیری ذهنی با پوشاک مد را در بین شهروندان یزدی مورد بررسی قرار دادهاست. روش تحقیق حاضر به صورت پیمایشی و از بعد هدف، توصیفی است. در آمار تحلیلی این پژوهش برایتعیین نقش و جایگاه هریک از مؤلفه های پژوهش، با استفاده از نرم افزار Amos ، روش تحلیل عاملی تأییدی بهکار گرفته شده است. همچنین به منظور بررسی روابط بین درگیری پوشاک مد با ابعاد آن از آزمون همبستگی، وبرای تعیین نحوه تأثیر درگیری با پوشاک مد و دانش ذهنی بر اطمینان در تصمیم گیری مد، از آزمون رگرسیونخطی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه افراد بالای بیست سال در سطح شهر یزد است. حجمنمونه با استفاده از فرمول کوکران 99 نفر محاسبه شد. نتایج تحقیق نشان داد که مذهب و مادی گرایی بر درگیریذهنی با پوشاک مد تأثیر معنی داری دارند و درگیری بر اطمینان تصمیم گیری مد تأثیر مثبت و معنی داری دارد.همچنین درگیری ذهنی با پوشاک مد و دانش ذهنی تأثیر مثبت و معنی داری بر اطمینان تصمیم گیری مد دارد. دربررسی ارتباط عوامل جمعیت شناختی (جنسیت، سن، تحصیلات و درآمد) با متغیرهای مورد مطالعه مشخصشد که همبستگی بین آنها حتی در سطح اطمینان 95 درصد هم معنی دار نبود.

کلمات کلیدی:
درگیری ذهنی، پوشاک مد، مادی گرایی، مذهب

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-JR_IJCR-JR_IJCR-8-31_006.html