CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تاثیر برنامه آموزشی ترغیب رفتارهای جنسی ایمن درمعتادین مرد تحت پوشش مراکز ترک اعتیاد شهر همدان: کاربرد تئوری رفتار برنامه ریزی شده

عنوان مقاله: تاثیر برنامه آموزشی ترغیب رفتارهای جنسی ایمن درمعتادین مرد تحت پوشش مراکز ترک اعتیاد شهر همدان: کاربرد تئوری رفتار برنامه ریزی شده
شناسه (COI) مقاله: JR_JECH-1-1_001
منتشر شده در مجله آموزش و سلامت جامعه در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

بابک معینی - دکتری آموزش بهداشت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت و گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، باشگاه علوم پزشکی همدان، ایران
سیدمحمد مهدی هزاوه ای - دکتری آموزش بهداشت ،مرکز تحقیقات علوم بهداشتی و گروه بهداشت عمومی ،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران
سعید بشیریان - دکتری آموزش بهداشت،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت و گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران
علیرضا سلطانیان - دکتری آمار زیستی، مرکز تحقیقات مدل سازی بیماری های غیر واگیر و گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران

خلاصه مقاله:
مقدمه: رفتارهای ناایمن جنسی از مهم ترین رفتارهای مخاطره آمیز هستند که فرد وجامعه را در معرض ابتلا به بیماری های عفونی خطرناکی مانند ایدز و هپاتیت های ویروسی قرار می دهد. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر برنامه آموزشی ترغیب رفتارهای جنسی ایمن در بین معتادین مرد تحت پوشش مراکز درمان اعتیاد شهر همدان با بهره گیری از تئوری رفتار برنامه ریزی شده انجام شد. مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی بود که بر روی 104 نفر(52نفر گروه مداخله، 52 نفر گروه کنترل) از افراد مذکر تحت پوشش مراکز درمان اعتیاد شهر همدان انجام شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای شامل سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده و اطلاعات جمعیت شناختی بود. قبل از انجام مداخله آموزشی، پیش آزمون توسط هر دو گروه به منظور ارزشیابی تشخیصی تکمیل شد سپس افراد شرکت کننده در گروه مداخله درچهار جلسه آموزشی که براساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده تدوین شده بود شرکت نمودند. دو ماه پس از پایان برنامه از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS-16 و از آزمون های تی زوجی، تی مستقل، کای دو، دقیق فیشر، مک نمار و تحلیل رگرسیون لجستیک چندگانه استفاده شد. یافته ها: پس از مداخله آموزشی، میانگین امتیازات سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده (نگرش نسبت به رفتار ،نرم های انتزاعی، کنترل رفتاری ،قصد رفتاری و رفتار) به صورت معنی داری افزایش پیدا کرد . این تغییرات در گروه کنترل معنی دار نبودنتیجه گیری: برگزاری کلاس های آموزشی ترغیب رفتارهای جنسی ایمن با بهره گیری از تئوری رفتار برنامه ریزی شده برای افراد تحت پوشش مراکز ترک اعتیاد می تواند سودمند باشد.

کلمات کلیدی:
رفتارهای جنسی ایمن،رفتار جنسی، مراکز درمان سوء مصرف مواد

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-JR_JECH-JR_JECH-1-1_001.html