CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله نگرش و عملکرد کارکنان بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در زمینه منابع اطلاعات سلامت

عنوان مقاله: نگرش و عملکرد کارکنان بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در زمینه منابع اطلاعات سلامت
شناسه (COI) مقاله: JR_JECH-1-1_004
منتشر شده در مجله آموزش و سلامت جامعه در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

آزاده صادقی - کارشناس ارشدآموزش بهداشت، گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،ایران
فاطمه بلالی - دانشجوی ارشد تحقیقات آموزشی،مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری،کمیته تحقیقات HSR، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ایران
سعداله رضازاده - دکتری حرفه ای،گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ایران

خلاصه مقاله:
مقدمه: استفاده از رسانه ها ومنابع اطلاعاتی مختلف در حوزه سلامت با هدف دستیابی به سه پیامد، یادگیری اطلاعات صحیح سلامت تغییر در نگرش های مرتبط با سلامت و ایجاد رفتارهای جدید منطبق باسلامت مورد توجه قرار می گیرد. این مطالعه با هدف تعیین نگرش و عملکرد کارکنان بهداشتی ستادی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در زمینه منابع اطلاعاتی سلامت طراحی و اجرا گردید. مواد و روش ها: دراین مطالعه مقطعی 223 کارشناس بهداشتی شاغل درستاد مرکز بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان به روش همه شماری در سال 1391 ارزیابی شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه پژوهشگر ساخته، شامل مشخصات جمعیت شناختیو سوالات سنجش نگرش و عملکرد با آلفای کرونباخ0/9 بود. نگرش و عملکرد براساس درصد پاسخ به سوالات به سه سطح ضعیف(زیر50 درصد)، متوسط (50-75 درصد) و خوب ( بالای 75 درصد) رتبه بندی گردید. داده ها در نرم افزار SPSS-20 با استفاده آزمون های کای دو، دقیق فیشر و ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شد. یافته ها: 42/6 درصد افراد مورد مطالعه دارای نگرش مثبت و 61/9 درصد دارای نمره عملکرد ضعیف بودند. بین نمره نگرش و عملکرد همبستگی مثبت وجود داشت(p<0/001)آنالیز آماری بین جنس، سن ،مدرک تحصیلی و سابقه کار با نمره نگرش و عملکرد ارتباط معنی داری نشان نداد(p<0/05) نتیجه گیری: یافته ها نشان داد که نگرش اکثر افراد مورد مطالعه نسبت به منابع اطلاعات سلامت در سطح متوسط و عملکرد آنها در سطح ضعیف قرار دارد لذا پیشنهاد می گردد که به منظور استفاده بهینه وموثرتر از منابع اطلاعات سلامت، مداخلات آموزشی در جهت ارتقای عملکرد کارشناسان طراحی و اجراگردد.

کلمات کلیدی:
کارکنان بهداشتی، عملکرد،منابع اطلاعاتی ،نگرش

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-JR_JECH-JR_JECH-1-1_004.html