CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر تئوری عمل منطقی درانتخاب نوع زایمان در بین زنان باردار شهرستان فسا

عنوان مقاله: اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر تئوری عمل منطقی درانتخاب نوع زایمان در بین زنان باردار شهرستان فسا
شناسه (COI) مقاله: JR_JECH-1-1_008
منتشر شده در مجله آموزش و سلامت جامعه در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

علی خانی جیحونی - کارشناس ارشد آموزش بهداشت، گروه بهداشت عمومی و پرستاری، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی فسا، ایران
فاطمه شهیدی - کارشناس ارشد آموزش بهداشت،گروه بهداشت عمومی و پرستاری، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی فسا، ایران
سید منصور کشفی - پزشک عمومی، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی و گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز،تهران

خلاصه مقاله:
مقدمه:سزارین از جمله اعمال جراحی بزرگ محسوب می شود ومانند سایر اعمال جراحی بزرگ با عوارضی همراه است. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر تئوری عمل منطقی درانتخاب نوع زایمان در بین زنان باردار انجام شد. مواد و روش ها: مطالعه حاضر یک مداخله نیمه تجربی بود که برروی 100 نفر(50نفر گروه مداخله و 50 نفر گروه کنترل) از زنان باردار شکم اول تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهری شهرستان فسا انجام شد. داده ها از طریق پرسشنامه مشتمل بر دو بخش سازه های تئوری عمل منطقی و اطلاعات جمعیت شناختی جمع آوری گردید . پس از انجام پیش آزمون، آموزش اختصاصی براساس تئوری عمل منطقی ارائه شد و سه ماه پس از انجام آموزش ها، پس آزمون در هر دو گروه انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS-18 و آزمون های تی زوجی، تی مستقل و کای اسکوئر و آزمون دقیق فیشر استفاده گردید. یافته ها: نتایج حاصله از این مطالعه تفاوت معنی داری را در زمینه آگاهی ، ارزشیابی نتایج رفتار، باورهای رفتاری و قصد بعد از مداخله بین گروه مداخله و کنترل نشان داد(p<0/001) وهمچنین آزموون کای اسکوئر تفاوت معنی داری را بین دو گروه از نظر عملکرد نشان داد(p<0/001) نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش چنین استنباط می شود که مداخله حاضر در افزایش میزان آگاهی، ارزشیابی نتایج رفتار،باورهای رفتاری و تقویت قصد زنان باردار و عملکرد آنان موثر بوده است. بنابراین پیشنهاد می شود از این الگو وسایر آموزش های نظامند در زنان باردار جهت کاهش میزان سزارین استفاده گردد.

کلمات کلیدی:
زنان باردار، سزارین، قصد، نگرش

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-JR_JECH-JR_JECH-1-1_008.html