CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله میزان تبعیت دختران دبیرستانی شهر همدان از برنامه پنج نوبت مصرف میوه و سبزیجات: کاربرد تئوری رفتار برنامه ریزی شده

عنوان مقاله: میزان تبعیت دختران دبیرستانی شهر همدان از برنامه پنج نوبت مصرف میوه و سبزیجات: کاربرد تئوری رفتار برنامه ریزی شده
شناسه (COI) مقاله: JR_JECH-1-2_002
منتشر شده در مجله آموزش و سلامت جامعه در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

بابک معینی - دکتری تخصصی آموزش بهداشت،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت و گروه بهداشت عمومی ،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران
ملیحه طاهری - کارشناس ارشد آموزش بهداشت،گروه بهداشت عمومی و پرستاری، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران
قدرت اله روشنایی - دکتری تخصصی آمار زیستی، گروه آمار و اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان ،ایران
علی اصغر وحیدی نیا - دکتری تخصصی تغذیه، گروه بیوشیمی و تغذیه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران

خلاصه مقاله:
مقدمه: یکی از ارکان تغذیه سالم مصرف 5 بار میوه و سبزیجات در روز می باشد با توجه به اهمیت شناخت عوامل موثر بر مصرف میوه و سبزیجات دردختران نوجوان،پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان تبعیت دختران دبیرستانی از برنامه پنج نوبت مصرف میوه و سبزیجات براساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده انجام گرفت. مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی-تحلیلی400 دانش آموز دختر دبیرستان های شهر همدان درسال تحصیلی 91-92 به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. در ابتدا شرکت کنندگان پرسشنامه مربوط به متغیرهای جمعیت شناختی و تئوری رفتار برنامه ریزی شده را تکمیل کردند، سپس در فاصله یک هفته بعد پرسشنامه BRFSS را تکمیل نمودند. داده ها با نرم افزارSPSS-16 و با استفاده از آزمون های کای دو، همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته هآ: میزان مصرف میوه و سبزیجات توسط دانش اموزان دختر 3/4 بار در روز بود و بعد خانوار، تحصیلات مادر،شغل پدر، درآمد خانوار، نمایه توده بدنی و نوع مدرسه با مصرف میوه و سبزیجات رابطه معنی داری داشت(p<0/05) قصد رفتاری 35 درصد از رفتار مصرف میوه و سبزیجات را پیش بینی می نمود همچنین هنجار ذهنی، کنترل رفتاری درک شده و نگرش 31 درصد ازقصد رفتاری را پیش بینی می کردند. نتیجه گیری: مصرف میوه و سبزیجات در دانش اموزان دختر در حد توصیه شده نبود. تئوری رفتار برنامه ریزی شده می تواند در طراحی مداخلات مصرف 5 بار میوه وسبزیجات جهت دانش آموزان دختر موثر باشد.

کلمات کلیدی:
میوه، دانش آموزان، تئوری رفتار برنامه ریزی شده، سبزیجات

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-JR_JECH-JR_JECH-1-2_002.html