CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله خودکارآمدی مربوط به انتخاب نوع زایمان و زمان لیبر در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان پارس اباد

عنوان مقاله: خودکارآمدی مربوط به انتخاب نوع زایمان و زمان لیبر در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان پارس اباد
شناسه (COI) مقاله: JR_JECH-1-2_005
منتشر شده در مجله آموزش و سلامت جامعه در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

صفیه کنعانی - دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت، گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران
حمیداله وردی پور - دکتری تخصصی آموزش بهداشت، گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران

خلاصه مقاله:
مقدمه: خودکار آمدی باور شخص به توانایی خود جهت انجام موفقیت آمیز رفتار است . در رابطه با انتخاب نوع زایمان، خودکار آمدی به توانایی فرد جهت مقابله با شرایط استرس زا و انجام واکنش های ضروری درزمان زایمان مربوط می شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر خودکار آمدی در انتخاب نوع زایمان وزمان لیبر درزنان باردار انجام گردید. مواد و روش ها: مطالعه توصیفی-مقطعی حاضر در سال 1393 دربین 200 مادر باردار شکم اول ودوم با زایمان طبیعی قبلی تحت پوشش 5 مراکز بهداشتی -درمانی شهرستان پارس آباد انجام شد. زنان مورد مطالعه با روش نمونه گیری آسان انتخاب شدند. گردآوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه شامل مشخصات جمعیت شناختی، خودکارآمدی انتخاب زایمان طبیعی و خودکار آمدی زمان لیبر به روش خودگزارش دهی بود . داده های جمع آوری شده با نرم افزارSPSS-21 و با استفاده از آزمون های کای دو، آزمون دقیق فیشر و تی مستقل مورد تحزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: میانگین سنی مادران4/48+25/19 بود:بین تحصیلات همسر، داشتن بیمه تکمیلی و شغل با انتخاب روش زایمان ارتباط معنی داری وجود داشت(p<0/05) خودکار آمدی انتخاب زایمان طبیعی و زمان لیبر با تعداد زایمان و انتخاب روش زایمان ارتباط داشتند(p<0/001) میانگین خودکار آمدی در مادران باردار شکم دوم و افرادی که زایمان طبیعی را انتخاب کرده بودند،بیشتر بود. نتیجه گیری : خودکارآمدی انتخاب روش زایمان و زمان لیبر در انتخاب روش زایمان تعیین کننده و با تعداد زایمان مرتبط می باشد لذا پیشنهاد می گردد در مداخلات آموزشی بر خودکارآمدی جهت کاهش ترس از زایمان به ویژ] در مادران باردار شکم اول توجه گردد.

کلمات کلیدی:
زایمان، زنان باردار، خودکار آمدی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-JR_JECH-JR_JECH-1-2_005.html