CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله کاربرد مدل بزنف درپیش بینی انجام فعالیت فیزیکی پس از زایمان در بین مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر کرمانشاه

عنوان مقاله: کاربرد مدل بزنف درپیش بینی انجام فعالیت فیزیکی پس از زایمان در بین مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر کرمانشاه
شناسه (COI) مقاله: JR_JECH-1-3_007
منتشر شده در مجله آموزش و سلامت جامعه در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

زهره اوجی - کارشناس ارشد آموزش بهداشت، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران
مجید براتی - کارشناس ارشد آموزش بهداشت، مرکز تحقیقات اختلالات رفتاری و سوء مصرف مواد، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران
سعید بشیریان - دکترای آموزش بهداشت،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت و گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،ایران

خلاصه مقاله:
سابقه و هدف: مادران پس از زایمان در معرض خطر بالای زندگی کم تحرک بوده و احتمال بروز چاقی و دیابت نیز در این گروه بیشتر از سایرین است.بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل پیش بینی کننده انجام فعالیت فیزیکی پس از زایمان درمادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر کرمانشاه با بهره گیری از مدل بزنف انجام گردید. مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی تحلیلی و از نوع مقطعی درسال 1393بر روی 400نفر از مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر کرمانشاه با استفاده از روش نمونه گیری چندمرحله ای انجام شد. ابزار گردآوری داده ها شامل اطلاعات جمعیت شناختی، پرسشنامه مبتنی بر سازه های مدل بزنف و فرم کوتاه پرسشنامه فعالیت فیزیکی بود. داده ها با استفاده از ویرایش 18 نرم افزارSPSS و با به کارگیری آزمون های رگرسیون لجستیک، رگرسیون خطی و همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها : دراین مطالعه 83 درصد از مادران دارای فعالیت فیزیکی سبک یا کم بودند. طبق یافته ها ،آگاهی،نگرش و هنجاهای انتزاعی عوامل پیش بینی کننده قصد انجام فعالیت فیزیکی بوده و 21 درصد از واریانس قصد رفتاری را تبیین می نمودند. همچنین قصد رفتاری بهترین پیش بینی کننده رفتار فعالیت فیزیکی پس از زایمان بود(P<0/001،B=0/14) نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان دهنده بی تحرکی در اکثر مادران در دوره پس از زایمان بود. بنابراین طراحی مداخلاتی جهت ایجاد تغییر درقصد رفتاری درمادران پس از زایمان نوید بخش اثرات سودمندی خواهدب ود.

کلمات کلیدی:
مدل بزنف، فعالیت فیزیکی، دوره پس از زایممان، مادران

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-JR_JECH-JR_JECH-1-3_007.html