CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله ارزشیابی برنامه آموزش پیشگیری از آسیب های ناشی از حوادث مدرسه ای در دانش آموزان ناشنوا و نیمه شنوای دبیرستانی براساس مدل اعتقاد بهداشتی

عنوان مقاله: ارزشیابی برنامه آموزش پیشگیری از آسیب های ناشی از حوادث مدرسه ای در دانش آموزان ناشنوا و نیمه شنوای دبیرستانی براساس مدل اعتقاد بهداشتی
شناسه (COI) مقاله: JR_JECH-1-4_004
منتشر شده در مجله آموزش و سلامت جامعه در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

فاطمه وجدانی آرام - کارشناس ارشد،گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان ،ایران
قدرت الله روشنایی - دکترای تخصصی ،مرکز تحقیقات مدلسازی بیماری های غیرواگیر و گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران
سیدمحمد مهدی هزاوه ای - دکترای تخصصی، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی و گروه بهداشت عمومی، دانشگاه بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان ،ایران
اکرم کریمی شاهنجرینی - دکترای تخصصی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت و گروه بهداشت عمومی،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران

خلاصه مقاله:
سابقه و هدف: دانش آموزان یکی از گروه های آسیب پذیر درمقابل حوادث می باشند. دانش آموزان ناشنوا و نیمه شنوا به علت معلولیتشان ممکن است نسبت به دانش آموزان عادی آسیب پذیرتر باشند. لذا هدف این مطالعه ارزشیابی برنامه آموزش پیشگیری از آسیب های ناشی از حوادث مدرسه ای در دانش آموزان ناشنوا و نیمه شنوای مقطع دبیرستان براساس مدل اعتقاد بهداشتی بود. مواد و روش ها: مطالعه نیمه تجربی حاضر در بین کلیه دانش آموزان ناشنوا و نیمه شنوای دبیرستانی شهر همدان(دو مدرسه) در سال 1392 انجام شد. دانش آموزان به روش تصادفی در دو گروه مداخله (23 نفر ) و کنترل(27 نفر) قرار گرفتند داده ها توسط پرسشنامه ای شامل سوالات مربوط به متغیرهای جمعیت شناسی،سازه های مدل اعتقاد بهداشتی، آگاهی و رفتارهای پیشگیری کننده به صورت خودگزارش دهی، قبل و دوماه بعد از مداخله آموزشی دردو گروه تکمیل گردید. مداخله آموزشی شامل ارائه یک کتابچه طراحی شده و برگزاری 5جلسه آموزشی بود.برای تحلیل داده ها از نرم افزارSPSS-16 و آزمون های تی زوجی، فیشر، تی مستقل و آزمون کای دو استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد بعد از مداخله آموزشی افزایش میانگین نمرات آگاهی(P=0/002) رفتارهای پیشگیری کننده (P=0/001) وسازه های مدل اعتقاد بهداشتی شامل شدت درک شده(P=0/001) منافع درک شده(P=0/001) خودکارآمدی(P=0/001) و راهنما برای عمل (P=0/001) در گروه مداخله درمقایسه با گروه کنترل معنی دار بود. نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که مداخله آموزشی بر مبنای مدل اعتقاد بهداشتی می تواند سبب ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از آسیب های ناشی از حوادث مدرسه ای در دانش اموزان ناشنوا و نیمه شنوا گردد.

کلمات کلیدی:
آموزش بهداشت، ارتقاء سلامت، ارتقاء ایمنی، پیشگیری از آسیب،ایران

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-JR_JECH-JR_JECH-1-4_004.html