CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تاثیرمشاوره ورزشی برمقیاس های عملکردی کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان

عنوان مقاله: تاثیرمشاوره ورزشی برمقیاس های عملکردی کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان
شناسه (COI) مقاله: JR_JECH-2-1_001
منتشر شده در مجله آموزش و سلامت جامعه در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

فاطمه شبیری - دکتری تخصصی، مرکز تحقیقات مراقبت های مادر و کودک و گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران
آزیتا نیک روش - کارشناس ارشد،گروه مامایی،دانشکده پرستاری و مامایی،دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران
سیده زهرا معصومی - دکتری تخصصی،مرکز تحقیقات مراقبت های مادر و کودک و گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران
رشید حیدری مقدم - دکتری تخصصی، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی و گروه ارگوتومی،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران

خلاصه مقاله:
سابقه و هدف: سرطان پستان یکی از شایع ترین سرطان ها و کشنده ترین بدخیمی در میان زنان در سرتاسر دنیاست. تشخیص درمان وعوارض ناشی از آن سبب بروز آثار و عوارض متعدد جسمی،روانی، اجتماعی و کاهش کیفیت زندگی این بیماران می گردد. هدف از این پژوهش تعیین تاثیر مشاوره ورزشی برمقیاس های عملکردی زنان مبتلا به سرطان پستان بود.مواد وروش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی بود که در آن 60 زن مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به مراکز درمانی بیماران سرطانی شهر همدان با روش نمونه گیری تصادفی در دو گروه مداخله(30نفر) و کنترل(30نفر) قرار گرفتند. مداخله شامل 2هفته مشاوره ورزشی در سالن ورزشی(هر هفته 2جلسه و هر جلسه 60-45 دقیقه) و 8 هفته اجرای تمرینات ورزشی در منزل که از آبان 1393 تا اسفند 1393 انجام شد. درطی این مدت گروه کنترل فقط اقدامات درمانی روتین دریافت نمودند. داده ها با استفاده از پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه های QLQ-C30 و QLQ BR-23 جمع آوری و تکمیل گردید . داده ها با ویرایش 20 نرم افزار SPSS و آزمون های کای دو،فیشر،تی تست و ANCOVA تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد که نمره کلی حیطه عملکردی در گروه مداخله قبل از مداخله 19/27+61/81 و بعد از مداخله 9/25+86/91 بود که تفاوت آماری معناداری وجود داشت(P<0/05) بیشترین تغییرات درحیطه عملکرد جسمانی، عملکرداحساسی و تصویر بدنی بود در حیطه های عملکرد شناختی ،اجتماعی، جنسی،لذت جنسی و دورنمای آینده پس از مداخله در دو گروه تفاوت معناداری وجود نداشت(P<0/05) نتیجه گیری: مشاوره ورزشی برحیطه های عملکردی کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان اثر مثبت داشته و باعث بهبودی قابل توجهی در این بیماران می گردد. این روش می تواند به عنوان بخشی از اقدامات معمول بیماران در کنار سایر اقدامات درمانی قرار گیرد.

کلمات کلیدی:
مشاوره، ورزش، کیفیت زندگی، سرطان پستان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-JR_JECH-JR_JECH-2-1_001.html