CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله نقش سلامت معنوی و حمایت اجتماعی درپیش بینی کیفیت زندگی پرستاران

عنوان مقاله: نقش سلامت معنوی و حمایت اجتماعی درپیش بینی کیفیت زندگی پرستاران
شناسه (COI) مقاله: JR_JECH-2-1_003
منتشر شده در مجله آموزش و سلامت جامعه در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

سیده آذر چاوشیان - کارشناس ارشد ،گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران
بابک معینی - دکتری تخصصی،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت و گروه بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی همدان ،ایران
سعید بشیریان - دکتری تخصصی،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت و گروه بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران
جواد فردمال - دکتری تخصصی،مرکز تحقیقات مدل سازی بیماری های غیر واگیر و گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران

خلاصه مقاله:
سابقه و هدف: سلامت معنوی ابعاد مختلف زندگی را با یکدیگر هماهنگ کرده و کارکرد روانی و سازگاری را تقویت می کند. کیفیت زندگی می تواند تحت تاثیر روحی-روانی و محیط های شغلی قرار گیرد. این پژوهش با هدف ارزیابی نقش حمایت اجتماعی و سلامت معنوی در کیفیت زندگی پرستاران انجام شد. مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی-تحلیلی در سال 1394 بر روی 200 پرستار زن شاغلدر شهر همدان انجام شد. از بین بیمارستان های آموزشی، دو بیمارستان به صورت تصادفی انتخاب و به روش سرشماری کلیه پرستاران مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت ،پرسشنامه های حمایت اجتماعی و بهزیستی معنوی پالوتزین و الیسون جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از آزمون رگرسیون چندگانه و به وسیله نرم افزار SPSS-18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: میانگین سنی افراد تحت پژوهش 6/63+33/86 سال بود. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از بین مولفه های حمایت اجتماعی،سازه های حمایت عاطفی، ابزاری و اطلاعاتی سهم معنی داری در پیش بینی کیفیت زندگی داشتندو همچنین از بین سازه های سلامت معنوی تنها تاثیر سازه سلامت مذهبی بر کیفیت زندگی پرستاران معنی داری بود(P<0/05) نتیجه گیری: براساس یافته های این پژوهش ،به نظر می رسد انجام مداخلات آموزشی و ارائه بسته های اموزشی جهت افزایش سلامت معنوی وارتقاء کیفیت زندگی پرستاران ضروری باشد.

کلمات کلیدی:
کیفیت زندگی ،پرستاران ،سلامت معنوی، حمایت اجتماعی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-JR_JECH-JR_JECH-2-1_003.html