CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تعیین ارتباط ابعاد مختلف حمایت اجتماعی با کیفیت زندگی سالمندان منطقه 8 شهر تهران درسال 1392

عنوان مقاله: تعیین ارتباط ابعاد مختلف حمایت اجتماعی با کیفیت زندگی سالمندان منطقه 8 شهر تهران درسال 1392
شناسه (COI) مقاله: JR_JECH-2-1_004
منتشر شده در مجله آموزش و سلامت جامعه در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

شهناز ریماز - دکتری تخصصی،گروه اپیدمیولوژی ،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران
حسن غریب نواز - کارشناس ارشد، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران ،ایران
جمیله ابوالقاسمی - دکتری تخصصی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران
شیرین سراجی - کارشناس ،معاونت بهداشتی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

خلاصه مقاله:
سابقه و هدف: از جمله مسائل مهم زندگی سالمندان کیفیت زندگی و عوامل مهم موثر بر آن همچون حمایت اجتماعی می باشد چرا که سالمندان از گروه های آسیب پذیر جامعه بوده و برای تامین کیفیت زندگی باید زیر پوشش حمایت های گوناگون قرار بگیرند. هدف این مطالعه تعیین ارتباط ابعاد مختلف حمایت اجتماعی بر کیفیت زندگی سالمندان منطقه 8 شهر تهران می باشد. مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه مقطعی می باشد که بر روی 240 سالمند بالای 60 سال ساکن در منطقه 8 شهر تهران که به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند، انجام گردید. برای سنجش کیفیت زندگی از پرسشنامه کیفیت زندگی لیپاد و برای اندازه گیری حمایت اجتماعی از پرسشنامه حمایت اجتماعی نوربک استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS-20 و آزمون های آماری من ویتنی و کروسکال والیس و آزمون همبستگی اسپیرمن تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها: میانگین نمره کیفیت زندگی ( از 93نمره) درسالمندان مرد 68/9 ودرزنان 67/6 بود که این تفاوت از نظر اماری معنی دار نبود(P=0/404) متغیرتحصیلات برکیفیت زندگی و نیز حمایت اجتماعی تاثیر گذار بوده که از نظر آماری معنی دار می باشد(P<0/05) بین انواع حمایت اجتماعی با عملکرد فیزیکی، ذهنی، اجتماعی و رضایت از زندگی ارتباط آماری معنی دار وجود دارد(P<0/05) نتیجه گیری: انواع حمایت اجتماعی درمردان بیشتراز زنان است. اگر چه ارتباط بین ابعاد حمایت اجتماعی با نمره کلی کیفیت زندگی از نظر آماری معنی دار نبوده اما ارتباط آماری معنی دار ابعاد حمایت اجتماعی با ابعاد کیفیت زندگی حاکی از تاثیر حمایت اجتماعی برکیفیت زندگی می باشد.

کلمات کلیدی:
سالمندی، لیپاد، کیفیت زندگی، حمایت اجتماعی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-JR_JECH-JR_JECH-2-1_004.html