CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تاثیر مشاوره آرام سازی پیشرونده عضلانی براضطراب زنان نخست باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر همدان

عنوان مقاله: تاثیر مشاوره آرام سازی پیشرونده عضلانی براضطراب زنان نخست باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر همدان
شناسه (COI) مقاله: JR_JECH-2-2_001
منتشر شده در مجله آموزش و سلامت جامعه در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

فاطمه شبیری - دکتری تخصصی، مرکز تحقیقات مراقبت های مادر و کودک و گروه مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران
معصومه طراوتی جواد - کارشناس ارشد،گروه مامایی،دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران
فرزانه سلطانی - دکتری تخصصی، مرکز تحقیقات مراقبت های مادر و کودک و گروه مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران
منوچهر کرمی - دکتری تخصصی،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت و گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی همدان،ایران

خلاصه مقاله:
سابقه و هدف: روش آرام سازی پیشرونده عضلانی یک روش غیر تهاجمی ،کم هزینه و بدون عوارض است که به طور مستقل توسط خود فرد قابل انجام است. با توجه به اهمیت مسائل روحی روانی زنان در بارداری ،هدف از این پژوهش ارزیابی تاثیر مشاوره آرام سازی پیشرونده عضلانی بر میزان اضطراب زنان نخست باردار شهر همدان بود. مواد وروش ها: پژوهش حاضر یک کارآزمایی بالینی تصادفی بود که برروی 120 نفر از زنان نخست باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر همدان در سال 1394 انجام گردید. زنان واجد شرایط با استفاده از نمونه گیری در دسترس پس از کسب رضایت آگاهانه وارد مطالعه شدند. افراد به صورت تصادفی با در نظر گرفتن پنهان سازی اختصاص به دو گروه 60 نفر آزمون و کنترل تقسیم شدند. گروه کنترل فقط مراقبت های معمول را دریافت نمودنداما گروه مداخله علاوه برمراقبت های معمول بارداری ،پس از دو جلسه مشاوره و فراگیری تکنینک آرام سازی عضلانی به مدت 10 هفته ، این تمرینات را در منزل انجام دادند و برگه ثبت عملکرد روزانه را تکمیل نمودند. داده ها با استفاده از پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی و پرسشنامه ی اضطراب اسپیلبرگر تکمیل گردید. داده ها با نرم افزار spss-20 و آزمون های آماری تی تست، تی زوجی و تحلیل کوواریانس تحلیل شد. یافته ها: تحلیل داده ها بیانگر همگن بودن سطوح اضطراب آشکار و پنهان در دو گروه قبل از مداخله بود. پس از مداخله درگروه کنترل افزیش معنی دار (p<0/001) و در گروه آزمون کاهش معنی داری (p<0/001) درمیانگین و انحراف معیار اضطراب آشکار و پنهان مشاهده گردید. نتیجه گیری: امزوش تکنیک آزام سازی پیشرونده عضلاتی به زنان باردار می تواند تاثیر بسزایی بر کاهش اضطراب آنان داشته باشد.

کلمات کلیدی:
اظطراب ،آرام سازی پیشرونده عضلانی،مشاوره ، بارداری

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-JR_JECH-JR_JECH-2-2_001.html