CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی تاثیر برنامه آموزشی خود مراقبتی در بهبود کیفیت زندگی سالمندان تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهر زنجان

عنوان مقاله: بررسی تاثیر برنامه آموزشی خود مراقبتی در بهبود کیفیت زندگی سالمندان تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهر زنجان
شناسه (COI) مقاله: JR_JECH-2-2_004
منتشر شده در مجله آموزش و سلامت جامعه در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

فاطمه سلیمی - دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه آموزش و ارتقاء سلامت،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران
غلامرضا گرمارودی - دکتری تخصصی، گروه آموزش و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران
سیدمصطفی حسینی - دکتری تخصصی، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران
عزیزاله باطبی - دکتری تخصصی،گروه آموزش و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران

خلاصه مقاله:
سابقه و هدف: سالمندان به علت مشکلات فراوان جسمی و روانی مستعد ابتلا به آسیب های مختلفی می باشند،لذا نیازمند توجه و رعایت برنامه خودمراقبتی موثر د ر ارتقاء سلامت خودمی باشند. مطالعه حاضر با هفد بررسی تاثیر مداخله آموزشی برنامه خود مراقبتی برروند کیفیت زندگی سالمندان انجام گرفت. مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی بود که برروی 160 نفر از سالمندان تحت پوشش 8مرکز بهداشتی درمانی شهر زنجان انجام شد. نمونه ها به روش خوشه ای انتخاب شده و به صورت تصادفی به دو گروه آزمون(80 نفر) و کنترل (80نفر) تقسیم شدند. برای گروه آزمون 6جلسه اموزشی یک ساعته در زمینه برنامه خود مراقبتی برگزار گردید. ابزارهای مورد استفاده شامل اطلاعات جمعیت شناختی و پرسشنامه کیفیت زندگی SF-36 بود. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 20 و با به کارگیری آزمون های کای دو،دقیق فیشر،تی مستقل و تی زوجی مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج نشان دهنده افزایش میانگین نمرات ابعاد مختلف کیفیت زندگی سالمندان گروه ازمون پس از انجام مداخله آموزشی بود(P<0/001) نتیجه گیری: اگر سالمندان در مورد شیوه های صحیح زندگی اطلاعات درستی داشته باشند، می توان از بسیاری از مشکلات آنها پیشگیری نمود یا به نحو مطلوبی آنها را کنترل کرده ودر جهت ارتقاء کیفیت زندگی آنان برنامه ریزی نمود.

کلمات کلیدی:
سالمندی، کیفیت زندگی، خود مراقبتی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-JR_JECH-JR_JECH-2-2_004.html