CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تأثیر آموزش پیشگیری از پوکی استخوان برآگاهی، نگرش و رفتار دانش آموزان دختر نوجوان شهر کرمانشاه

عنوان مقاله: تأثیر آموزش پیشگیری از پوکی استخوان برآگاهی، نگرش و رفتار دانش آموزان دختر نوجوان شهر کرمانشاه
شناسه (COI) مقاله: JR_JECH-2-2_006
منتشر شده در مجله آموزش و سلامت جامعه در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

سمیرا محمدی - کارشناس ارشد، گروه آموزش بهداشت، دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
فضل الله غفرانی پور - دکتری تخصصی، گروه آموزش بهداشت، دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
محمد غلامی فشارکی - دکتری تخصصی، گروه آمار زیستی، دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

خلاصه مقاله:
سابقه و هدف: پوکی استخوان یک اختلال متابولیک استخوانی شایع در زنان به شمار می رود. آسان ترین و ارزان ترین راه مقابله با این بیماری پیشگیری اولیه است، لذا آموزش عوامل خطر و رفتارهای پیشگیرانه در سال های نوجوانی اهمیت زیادی دارد. پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش پیشگیری از پوکی استخوان بر آگاهی ، نگرش و رفتار دانش آموزان دختر در کرمانشاه صورت گرفت. مواد و روش ها: مداخله نیمه تجربی حاضر بر روی 118 دانش آموز دختر شهر کرمانشاه در سال 1393 انجام شد شرکت کنندگان با نمونه گیری خوشه ای از مدارس راهنمایی ناحیه سه شهر انتخاب شدند و به صور ت تصادفی در دو گروه آزمون (53نفر) و کنترل (65نفر) قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات ،پرسشنامه ای چهار بخشی شامل مشخصات جمعیت شناختی ،آگاهی ، 19 و آزمون های تی مستقل ، تی زوجی ، کای دو و همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: میانگین نمره آگاهی، نگرش و رفتار درگروه آزمون و کنترل درقبل از مداخله تفاوت معنی دارنداشت(P>0/05) پس از اجرای برنامه آموزشی، میانگین نمره آگاهی(P=0/024) و نگرش(P=0/003) افزایش معنی داری در افراد گروه آزمون نسبت به گروه کنترل نشان داد اما میانگین نمره رفتار در دو گروه اختلاف معنی داری نداشت(P=0/086) نتیجه گیری: آموزش در زمینه پیشگیری از پوکی استخوان باعث افزایش آگاهی و نگرش دانش آموزان دختر در کرمانشاه گردید ولی منجر به تغییر رفتار نگردید که بایستی این مساله در طراحی مداخلات آموزشی در این گروه هدف مدنظر باشد.

کلمات کلیدی:
نوجوان، نگرش ،رفتار،اگاهی، پوکی استخوان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-JR_JECH-JR_JECH-2-2_006.html