CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله اثربخشی مداخله آموزشی مبتنی بر روش همسان بر میزان آگاهی،نگرش و قصد رفتاری مرتبط با ایدز در دانش آموزان دختردبیرستا نهای منطقه 14 شهر تهران

عنوان مقاله: اثربخشی مداخله آموزشی مبتنی بر روش همسان بر میزان آگاهی،نگرش و قصد رفتاری مرتبط با ایدز در دانش آموزان دختردبیرستا نهای منطقه 14 شهر تهران
شناسه (COI) مقاله: JR_JECH-2-3_003
منتشر شده در مجله آموزش و سلامت جامعه در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

توحید بابازاده - دانشجوی دکتری تخصصی، گروه آموزش و ارتقاء سامت، کمیته تحقیقات دانشجویی،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
نیره زیبایی - کارشناس ارشد مدیریت شهرى و کارشناس مسئول اداره کل سامت شهردارى تهران،
لیلی شعبانی - کارشناس ارشد، گروه پرستاری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند، مرند، ایران
فاطمه مرادی - کارشناس ارشد مدیریت شهرى و کارشناس مسئول اداره کل سامت شهردارى تهران،

خلاصه مقاله:
سابقه و هدف: بیماری ایدز، کیی از مش لاکت بهداشتی در جهان به ویژه در کشورهای در حال توسعه می باشد. این مطالعه با هدف بررسی اثربخشی مداخله آموزشی مبتنی بر روش همسان بر میزان آگاهی، نگرش و قصد رفتاری مرتبط با ایدز در دانش آموزان دختر دبیرستا نهای منطقه 14 شهرتهران انجام شده است.مواد و رو شها: در این مطالعه نیمه تجربی 330 نفر از دانش آموزان دختر به صورت تصادفی چندمرحله ای از بین 18 مدرسه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه دارای روایی وپایایی قابل قبول استفاده گردید. قبل از اجرای مداخله از دو گروه آزمون و کنترل پیش آزمون گرفته شد و اطلاعات لازم درباره آگاهی، نگرش و قصدرفتاری نسبت به رفتارهای پیشگیری کننده ایدز برای طراحی و اجرای مداخله بدست آمد. سپس برنامه آموزشی اجرا و پس از 3 ماه پرسشنامه ها جهت سنجش تاثیر مداخله مجددا تکمیل شدند. برای تجزیه و تحلیل داد هها از نرم افزار آماری SPSS21و آزمو نهای آماری ت یمستقل، ت یزوجی، کای اسکوئر، همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی استفاده شد.یافته ها: پس از آموزش تغییرات معن یداری در میانگین نمرات آگاهی، نگرش و قصد رفتاری گروه آزمون مشاهده شد ) 001 / P>0 (. سن با نگرش و قصد رفتاری با آگاهی و نگرش همبستگی مستقیم معنی داری داشت. آگاهی و نگرش قادر به پیش بینی 41 درصد تغییرات قصد رفتاری در دانش آموزانبودند.نتیجه گیری: یافت ههای مطالعه حاضر نشان داد که استفاده از روش همسان در مداخات آموزشی می تواند در افزایش آگاهی و بهبود نگرش و قصد رفتاری نسبت به رفتارهای پیشگیری کننده از ایدز،موثر باشد.

کلمات کلیدی:
نگرش،ایدز،آموزش بهداشت،آگاهی،دانش آموزان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-JR_JECH-JR_JECH-2-3_003.html