CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله رابطه سواد سلامت با وضعیت سلامت عمومی، رفتارهای پیشگیرانه واستفاده از خدمات سلامت در منطقه بلوچستان

عنوان مقاله: رابطه سواد سلامت با وضعیت سلامت عمومی، رفتارهای پیشگیرانه واستفاده از خدمات سلامت در منطقه بلوچستان
شناسه (COI) مقاله: JR_JECH-2-3_006
منتشر شده در مجله آموزش و سلامت جامعه در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

حسین ایزدی راد - دانشجوی دکتری تخصصی، گروه آموزش بهداشت، دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
ایرج ضاربان - دکتری تخصصی، مرکز تحقیقات ارتقاء سامت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان،ایران

خلاصه مقاله:
سابقه و هدف: سواد سامتی عبارت است از مهار تهایی شناختی و اجتماعی که تعیین کننده انگیزه و قابلیت افراد در دستیابی، درک و به کارگیری اطلاعات به طریقی که منجر به حفظ و ارتقاءسلامت آنها گردد. افراد باسواد سلامت ناکافی، وضعیت سلامتی ضعیف تری دارند. هدف این مطالعه،تعیین وضعیت سواد سلامت و ارتباط آن با وضعیت سلامت عمومی، استفاده از خدمات درمانی و اتخاذرفتارهای پیشگیرانه بود.مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی-تحلیلی بر روی 400 نفر از جمعیت 18 تا 65 سال شهرهای بلوچستان انجام گردید. نمونه گیری بصورت خوشه ای چند مرحله ای انجام شد. داده ها با استفاده ازابزار سنجش سواد سامت عمومی گردآوری گردید. اطلاعات جمع آوری شده از طریق نرم افزار - SPSS18 و با بکارگیری آزمو نهای آماری من ویتنی و کروسکال والیس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: تنها 32 درصد شرکت کنندگان از سواد سلامت کافی برخوردار بودند. سطح سواد سلامت ناکافی در افراد با سنین بالا، میزان تحصیلات کمتر، درآمد پایینتر و در زنان شایع تر بود. در این مطالعه، بین سطح سواد سلامت و مراجعه به پزشک، انجام رفتارهای پیشگیرانه و وضعیت سلامت عمومی ارتباط آماری معنیداری دیده شد. افراد با سطح سواد سلامت بهتر، وضعیت سلامت عمومی خود را بهتر ارزیابی کردند، همچنین بیش از سایرین نسبت به انجام رفتارهای پیشگیرانه مبادرت ورزیدند.نتیجه گیری: با توجه به پایین بودن سطح سواد سلامت گروه هدف، مداخات آموزشی به منظورتوسعه مهار تهای سواد سلامت در جامعه ضروریست

کلمات کلیدی:
سواد سلامت خدمات بهداشتی وضعیت سلامت عمومی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-JR_JECH-JR_JECH-2-3_006.html