CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تأثیر مشاوره بر رفتارهای پیشگیری کننده از پوکی استخوان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر همدان

عنوان مقاله: تأثیر مشاوره بر رفتارهای پیشگیری کننده از پوکی استخوان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر همدان
شناسه (COI) مقاله: JR_JECH-2-3_007
منتشر شده در مجله آموزش و سلامت جامعه در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

فاطمه شبیری - دکتری تخصصی، مرکز تحقیقات مراقبتهای مادر وکودک، دانشکده پرستاری و مامایی،دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
الهام حسامی - کارشناس ارشد، گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان،همدان، ایران
بتول خداکرمی - کارشناس ارشد، گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان،همدان، ایران
علیرضا سلطانیان - دکتری تخصصی، مرکز تحقیقات مدلسازی بیماری های غیرواگیر و گروه آمار زیستی،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

خلاصه مقاله:
سابقه و هدف: استئوپروز شایع ترین بیماری متابولیک استخوان است که با ایجاد اختال ساختاری در استخوان، زمینه را برای شکستگی استخوان مستعد میسازد. این مطالعه به منظور بررسی تاثیرمشاوره بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای پیشگیری کننده از پوکی استخوان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر همدان در سال 1394 انجام گردید.مواد و رو شها: این مطالعه نیمه تجربی و از نوع پیش آزمون و پس آزمون همراه با گروه کنترل بودکه بر روی 80 زن مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی انجام گرفت. نمون هها به صورت تصادفی به دو گروه 40 نفره آزمون و کنترل تقسیم شدند. داد هها از طریق پرسشنامه استاندارد FFQ و دو پرسشنامه خودساخته دیگر جمع آوری و در سه مرحله )قبل، بلافاصله بعد و دو ماه بعد از مداخله( مورد ارزیابی قرار گرفتند. داد هها با استفاده از نسخه 18 نرم افزار SPSS و با بکارگیری آزمو نهای کای دو، دقیق فیشر و انداز ههای تکراری تحلیل شدند.یافته ها: بین دو گروه قبل از مطالعه تفاوت معنی داری از نظر سن، سن منارک، تحصیلات، شغل وBMI وجود نداشت. قبل از مداخله تفاوت معنیداری بین میانگین نمرات ساز ههای مختلف این مدل در دو گروه مشاهده نشد. بعد از مداخله در گروه آزمون، میانگین نمره آگاهی و ساز ههای مختلف مدل به طور معنیداری افزایش پیدا کرد.نتیجه گیری: مداخله طراحی شده بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی میتواند در بالا بردن آگاهی، ایجاد حساسیت و شدت درک شده، درک منافع و موانع و نیز انجام رفتار مفید باشد

کلمات کلیدی:
مدل اعتقاد بهداشتی پیشگیری پوکی استخوان زنان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-JR_JECH-JR_JECH-2-3_007.html