CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی عملکردهای شناختی دانشجویان در مواجهه با گرما با استفاده از آزمون عملکرد پیوسته

عنوان مقاله: بررسی عملکردهای شناختی دانشجویان در مواجهه با گرما با استفاده از آزمون عملکرد پیوسته
شناسه (COI) مقاله: JR_JOHE-1-2_001
منتشر شده در مجله مهندسی بهداشت حرفه ای در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمد جواد جعفری - استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
مهسا ناصر پور - کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
محمد رضا منظم - دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
مهناز صارمی - استادیار گروه ارگونومی، دانشکده سلامت ایمنی و محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

خلاصه مقاله:
زمینه وهدف: مطالعات زیادی جهت بررسی اثر تنش گرمایی بر عملکردهای شناختی افراد صورت گرفته است اما این مطالعات نتوانسته اند به نتیجه ای روشن و قطعی در این زمینه دست یابند. دلیل این امر تنوع آزمون ها و شرایط آزمایشگاهی به کار رفته است. پژوهش حاضر به بررسی عملکردهای شناختی دانشجویان در مواجهه با سطوح مختلف تنش گرمایی در شرایط آزمایشگاهی پرداخته است. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی تحلیلی 33 آزمودنی در محدوده سنی 35-23 سال به انجام آزمون شناختی پرداختند. شرکت کنندگان در حین انجام آزمون نرم افزاری عملکرد پیوسته که درصد توجه و زمان واکنش افراد را می سنجد، در معرض مواجهه با چهار سطح تنش گرمایی معادل شاخص دمای ترگوی سان18،22،29 و 33 سلسیوس قرار گرفتند. یافته ها: نتایج نشان داد که بیشترین درصد توجه افراد(99/67%) مربوط به شاخص دمای ترگوی سان 22درجه سلسیوس بود و در حدود بالا و پایین مجاز مواجهه شغلی درصد توجه کاهش یافته است. تحلیل های آماری نشان می دهد اختلاف درصد توجه در سطوح مختلف تنش گرمایی معنی دار نیست(Pvalue>0/05) هم چنین با افزایش شاخص دمای ترگوی سان از 22درجه سلسیوس تا 33درجه سلسیوس زممان واکنش افزایش یافته است و زمان واکنش درشاخص دمای ترگوی سان 33 درجه سلسیوس باسایر سطوح تنش گرمایی اختلاف معنی دار دارد(Pvalue<0/05) نتیجهگیری: عملکردهای شناختی افراد در مواجهه با سطوح مختلف تنش گرمایی در محدوده های مجاز مواجهه شغلی برای افراد سازش نیافته با گرما،بهبود می یابد اما مواجهه با تنش گرمایی بالاتر از حد مجاز مواجهه شغلی عملکردهای شناختی افراد را کاهش می دهد

کلمات کلیدی:
تنش گرمایی، درصد توجه، زمان واکنش، عملکرد پیوسته

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-JR_JOHE-JR_JOHE-1-2_001.html