CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله دانش ایمنی کارشناسان کشاورزی جنوب غرب ایران در کار با ماشینآلات کشاورزی

عنوان مقاله: دانش ایمنی کارشناسان کشاورزی جنوب غرب ایران در کار با ماشینآلات کشاورزی
شناسه (COI) مقاله: JR_JOHE-1-4_004
منتشر شده در مجله مهندسی بهداشت حرفه ای در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

غلامحسین کرمی - دانشجوی دکترای ترویج کشاورزی ،دانشگاه شیراز ،شیراز،ایران.
مسعود بیژنی - استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
عماد سلامت - کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین، اهواز، ایران.

خلاصه مقاله:
زمینه وهدف: توسعه ماشینآلات کشاورزی همزمان با رشد این بخش، سلامت و ایمنی کشاورزان و سایر افراد حاضر در مزارع را تهدیدمیکند. آموزش ایمنی نقش مهمی در کاهش مصدومیتهای شغلی کشاورزان و کاربران ماشینهای کشاورزی دارد. هدف مطالعه حاضربررسی دانش کارشناسان در خصوص کار ایمن با ماشینهای کشاورزی بود.روش بررسی: حجم نمونهی آماری پژوهش 230 نفر بود که از جامعهی آماری 493 نفری کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استانهای خوزستان و ایلام به روش نمونهگیری طبقهبندی تصادفی متناسب انتخاب گردیدند. ابزار پژوهش پرسشنامهای بود که روایی آن را جمعی از صاحبنظران و اساتید مجرب تأیید کردند و پایایی آن نیز از طریق آزمون کرون باخ آلفا محاسبه شد. دادهها با استفاده از نرمافزار spss19و آزمون مقایسه میانگینها تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: دانش ایمنی کارشناسان با میانگین کل 3/73 از 5 و انحراف معیار 1/41 درسطح مناسبی بود و 72/22 درصد پاسخگویان از این نظر در سطح متوسط ارزیابی شدند. همچنین بین دانش کارشناسان در خصوص کار ایمن با ماشینهای کشاورزی بر اساس سطح تحصیلات و داشتن سابقه حادثه در محیط کار تفاوت معنیداری وجود داشت. اما شرکت در دوره آموزش ایمنی و شاهد بودن حوادث کار رابطه معنیداری با دانش ایمنی نداشت.نتیجه گیری: با توجه نقش آموزش در ارتقای ایمنی کشاورزان و کمتوجهی مدیران بخش کشاورزی و نظام سلامت به بهداشت کار و ایمنی در مزارع،ضرورت دارد دورههای آموزش ایمنی بطور گسترده و با کیفیت مناسب برای کارشناسان برگزار شده و آنها را برای شرکت در برنامه ترویج کشاورزی ایمن توانمند و مهیا نمود

کلمات کلیدی:
دانش کارشناسان، ایمنی شغلی، ماشینهای کشاورزی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-JR_JOHE-JR_JOHE-1-4_004.html