CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی فراوانی ناراحتی های اسکلتی عضلانی و رضایت شغلی در یک شرکت گاز

عنوان مقاله: بررسی فراوانی ناراحتی های اسکلتی عضلانی و رضایت شغلی در یک شرکت گاز
شناسه (COI) مقاله: JR_JOHE-2-1_005
منتشر شده در مجله مهندسی بهداشت حرفه ای در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

شیرازه ارقامی - دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفهای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران.
حکیمه نوری پرکستانی - کارشناس اداره گاز چهارمحال و بختیاری، ایران.
روح الله نوریان - دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت سلامت، ایمنی و محیطزیست، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
محمد علیی کریمی - دانشجوی کارشناسی ارشدد، گدروه مددیریت سدلامت، ایمندی و محیطزیسدت، دانشدگاه علدوم پزشدکی زنجدان، ایدران.

خلاصه مقاله:
زمینه وهدف: دردهای اسکلتی عضلانی یک موضوع مهم در دنیای امروز و یکی از بزرگترین مشکلات بهداشت شغلی کشورهای رو به -رشد است. در مشاغل اداری نیز، به علت حفظ فشارهای ناشی از پوسچرهای نادرست طولانی مدت، این دردها شایع است. از طرفیشیوع این دردها میتواند باعث کاهش رضایت شغلی در کارکنان شود و سازمان را در معرض خطر کاهش بهرهوری قرار دهد. مطالعه حاضر باهدف تعیین فراوانی دردهای اسکلتی ماهیچهای و رضایت شغلی کارکنان یکی از شرکتهای گاز صورت گرفت. -روش بررسی: این مطالعه مقطعی روی همه کارکنان اداری یکی از شرکتهای گاز کشور ) 142 نفر( صورت گرفت. ابزارهای اندازهگیری دربردارنده پرسشنامه گردآوری اطلاعات دموگرافیک، دو پرسشنامه برای گردآوری دردهای اسکلتی عضلانی )نوردیک( و پرسشنامه -رضایت شغلی مینهسوتا بود. دادههای گردآوریشده در SPSS13 و با استفاده از آزمون آماری کای دو تحلیل گردید. یافتهها: بیشترین شکایات از دردهای اسکلتی عضلانی در یک سال گذشته به ترتیب برای گردن 52 درصد، کمر 2 /35 درصد و پشت 33/8 درصد بود 40/4 درصد کارکنان میزان رضایت شغلی بالایی را ابزار داشته اند. با این وجود آزمون های آماری ارتباط معناداری را میان آموزش درباره پوسچر کاری مناسب و رضایت شغلی(pvalno=0/023) ونیز وجود درد شانه و رضایت شغلی نشان دادند(pvalno=0/02) نتیجه گیری: با توجه به میزان شیوع بالای دردهای اسکلتی-عضلانی و ابراز 50/4 درصدی رضایت شغلی متوسط توسط کارکنان این مجموعه ،لزوم مداخله ارگونومیک برای اصلاح ایستگاه های کار ضروری به نظر می رسد.

کلمات کلیدی:
اختلالات اسکلتی ماهیچهای، رضایت شغلی، کارکنان اداری

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-JR_JOHE-JR_JOHE-2-1_005.html