CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی و عوامل مؤثر بر آن در کشاورزان شهرستان زرند در سال 1390

عنوان مقاله: بررسی شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی و عوامل مؤثر بر آن در کشاورزان شهرستان زرند در سال 1390
شناسه (COI) مقاله: JR_JOHE-2-2_003
منتشر شده در مجله مهندسی بهداشت حرفه ای در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

اکرم جعفری رودبندی - کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای، عضوکمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
سمیه دانشور - کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز،شیراز،ایران.
معصومه صادقی - کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، عضوپژوهشکده آینده پژوهشی در سلامت، مرکز تحقیقات مدلسازی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان
طیبه برسم - کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای، گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.

خلاصه مقاله:
زمینه و هدف: کشاورزان با بسیاری از ریسک فاکتورهای اختلالات اسکلتی – عضلانی مانند وضعیت بدنی نامناسب، حرکات تکراری زیاد، حمل بارهای سنگین و غیره مواجه میباشند. بر همین اساس پیشبینی میشود شیوع علائم این اختلالات در این گروه قابلتوجه باشد . مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان شیوع علائم اختلالات اسکلتی – عضلانی در کشاورزان زراعتکار زرند انجام شده است.روش بررسی: در این مطالعه مقطعی توصیفی- تحلیلی، 350 نفر از زراعت کاران شهرستان زرند مورد بررسی قرار گرفتند. روش نمونهگیری تصادفی ساده بود. جمعآوری اطلاعات بهوسیله پرسشنامه استاندارد نوردیک توسط بهورزان خانه های بهداشت این منطقه انجام شد. به منظور تجزیه و تحلیل و دادهها از نرمافزار 18SPSS شاخصهای میانگین، انحراف معیار و آزمونهای آماری تی زوجی، کای اسکویر و مدلهای رگرسیون لجستیک بهره گرفته شد.یافته ها: 98% کشاورزان مرد و 98.9% آن ها متاهل و شاخص توده بدنی در 62.9%کشاورزان طبیعی بود. بیشترین و کمترین شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در طی 12ماه گذشته به ترتیب مربوط به ناحیه زانو با 58/3% و آرنج با 19.8% بود ازمون تی تست گویای ارتباط معنی دار بین سن و شیوع علائم اختلالات اسکلتی-عضلانی درهر 9 ناحیه مورد بررسی بود. بین متغیرهای وزن و قد وفراوانی اختلالات اسکلتی-عضلانی ارتباط معنی دار وجود داشت .سابقه کار و ورزش شانس ابتلا به این اختلالات را کاهش داده است.نتیجه گیری: بر اساس یافتههای مطالعه شیوع اختلالات اسکلتی– عضلانی در کشاورزان قابلتوجه میباشد. انجام مداخلههای ارگونومیک در اصلاح وضعیتهای بدنی مرتبط باکار، طراحی ابزار و انجام حرکات نرمشی در فواصل زمانی معین در شغل کشاورزی ضروری میباشد

کلمات کلیدی:
اختلالات اسکلتی- عضلانی، شغل، کشاورزان، پرسشنامه نوردیک، زرند

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-JR_JOHE-JR_JOHE-2-2_003.html