CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی سطح فعالیت بدنی و شیوع سندرم پیش از قاعدگی دردختران دانشجو

عنوان مقاله: بررسی سطح فعالیت بدنی و شیوع سندرم پیش از قاعدگی دردختران دانشجو
شناسه (COI) مقاله: JR_NMJ-24-2_001
منتشر شده در مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

مرضیه السادات آذرنیوه - مربی، گروه تربی تبدنی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زابل، زابل، ایران.
سیدعلیرضا توکلی خورمیزی - مربی، گروه تربی تبدنی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زابل، زابل، ایران.

خلاصه مقاله:
مقدمه: سندرم پیش از قاعدگی (PMS) تهدیدکننده جدی برای زندگی زنان به شمار نم یرود اما م یتواند تغییرات اساسی را در کیفیت زندگی، میزان باروری و سامت ذهنی آ نها ایجاد نماید. از طرفی فعالیت بدنی ازجمله عوامل مؤثر بر PMS محسوب م یشود. لذا جهت مطالعه این موضوع برآن شدیم تا به بررسی سطح فعالیت بدنی و شیوع سندرم پیش از قاعدگی در دختران دانشجو بپردازیم. روش کار: در این مطالعه توصیفی-تحلیلی که روی 240 دانشجوی دختر دانشگاه زابل در سال 1392 انجام شد، افراد نمونه ب هصورت چندمرحل های و هدفمند انتخاب شدند و پرسشنام ههای ثبت ویژگ یهایفردی، علائم پیش از قاعدگی و فعالیت بدنی بک را تکمیل کردند. داد هها پس از گردآوری با استفاده از نر مافزار SPSS نسخه 16 و ب هوسیله آمار توصیفی و آزمون خی دو با سطح معن یداری 05 / P = 0مورد ارزیابی قرار گرفت. یافت هها: نتایج نشان داد 8/ 75 % از دانشجویان به سندرم پیش از قاعدگی مبتا بودند که از این تعداد، 97 نفر از دانشجویان دارای فعالیت بدنی منظم )فعال( و 143 نفر فاقد فعالیت بدنی )غیرفعال(بودند. همچنین این دو گروه )فعال و غیرفعال( ازنظر شدت علائم PMS اختاف معن یداری باهم داشتند ) 03 / .)P = 0 نتیجه گیری: درنتیجه با توجه به شیوع بالای PMS در دانشجویان موردمطالعه و کمتر بودن شدتعلائم آن در دانشجویان فعال نسبت به افراد غیرفعال، اتخاذ تدابیری جهت بهر همندی بیشتر این دانشجویان از فواید ورزش ضروری به نظر م یرسد.

کلمات کلیدی:
سندرم پیش از قاعدگی،فعالیت بدنی،زنان،ورزش

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-JR_NMJ-JR_NMJ-24-2_001.html