CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی آگاهی، باور و عملکرد سالمندان شهر کرج درخصوص بیماری پوکی استخوان با استفاده از مدل اعتقاد بهداشتی

عنوان مقاله: بررسی آگاهی، باور و عملکرد سالمندان شهر کرج درخصوص بیماری پوکی استخوان با استفاده از مدل اعتقاد بهداشتی
شناسه (COI) مقاله: JR_NMJ-24-2_003
منتشر شده در مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

مونس اسدی شوکی - دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سامت، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران
لیلی صالحی - استادیار گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران مرکز تحقیقات بهداشت، ایمنی و محیط HSE، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران

خلاصه مقاله:
مقدمه: بیماری پوکی استخوان تا حد زیادی قابل پیشگیری است و اصل مهم در پیشگیری، شناخت طرز فکر، روش زندگی و عادات روزانه افراد م یباشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین وضعیت آگاهی،باور و عملکرد سالمندان شهر کرج در خصوص بیماری پوکی استخوان بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی انجام شد. روش کار: این مطالعه توصیفی تحلیلی در سال 1393 بر روی 286 نفر از سالمندان شهر کرج به روشنمونه گیری تصادفی خوش های انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنام های چند بخشی حاوی اطلاعات دموگرافیک، آگاهی، باور )بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی( و عملکرد افراد بود. داد هها بااستفاده از نرم افزار SPSS و آزمونهای آنالیز واریانس، مربع کای، تی تست، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون تجزیه و تحلیل شد. یافت هها: در این مطالعه 4/ 65 % از سالمندان درباره بیماری پوکی استخوان آگاهی نداشتند و تنها%22/5 دارای باور مثبت در مورد پیشگیری از این بیماری بودند. بیشتر افراد دارای عملکرد نامطلوب بودند. بین سطح آگاهی با میزان دریافت کلسیم و انجام فعالیت جسمانی رابطه معنی داری مشاهدهشد ) 05 / P > 0 (. مه مترین پیش بینی کننده رفتار نیز منافع درک شده شناسایی گردید. نتیجه گیری: با توجه به یافت ههای پژوهش، به نظر م یرسد م یبایست افزایش آگاهی، اصاحباور و رفتار سالمندان در زمینه پیشگیری از بیماری پوکی استخوان بیشتر مورد توجه قرار گیرد. بنابراین پیشنهاد م یشود برنام ههای آموزشی مناسبی با استفاده از تئور یهای علوم رفتاری، رو شها و رسان ههای آموزشی در جهت بهبود وضعیت موجود طراحی گردد

کلمات کلیدی:
پوکی استخوان،سالمندان،باور،رفتار بهداشتی،مدل اعتقاد بهداشتی،

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-JR_NMJ-JR_NMJ-24-2_003.html