CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی تاثیر آموزش بهداشت در ارتقاء سطح آ گاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اراک در مورد پیشگیری از بروز بیماری های نوپدید

عنوان مقاله: بررسی تاثیر آموزش بهداشت در ارتقاء سطح آ گاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اراک در مورد پیشگیری از بروز بیماری های نوپدید
شناسه (COI) مقاله: JR_NUMS-2-2_002
منتشر شده در مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور در سال ۱۳۹۲
مشخصات نویسندگان مقاله:

مرتضی قاسمی - استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران.
رحمت ا.... جدیدی - استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران.
محسن شمسی - استادیار، گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران.
فاطمه علیان فینی - مربی، گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه آزاد اسلامی اراک، اراک، ایران.

خلاصه مقاله:
مقدمه و هدف: این مطالعه با هدف بررسی تاثیرآموزش بهداشت بر ارتقا سطح آگاهی، نگرش و احساس خطر دانشجویان در مورد پیشگیری از بروز بیماری های نوپدید انجام شده است. مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی می باشد که درآن با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب و آموزش داده شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود به طوری که دو پرسشنامه ایدز و هپاتیت یک بار قبل از آموزش و یک بار بعد از آموزش بین دانشجویان توزیع و داده های جمع آوری شده با نرم افزار SPSS 16 و استفاده از آزمون های مک نمار و ویلکا کسون آنالیز گردید. نتایج: در این پژوهش میانگین نمرات رفتارهای پر خطر دانشجویان در برابر بیماری های نوپدید مورد مطالعه 4/2±14/5، حداکثر 33 و حداقل 2 بود. بین میزان آگاهی و همچنین نگرش و احساس خطر دانشجویان در مورد پیشگیری از بیماری ایدز قبل و بعد از آموزش اختلاف معنی دار بود (P> 0/001) که در این میان میزان آ گاهی در مورد امکان انتقال این بیماری ها در مکان های پر ازدحام بین دو مرحله ( قبل و بعد از آموزش) اختلاف معنی دارنبود (P=0/12) بین میزان آگاهی، نگرش و احساس خطر دانشجویان در مورد پیشگیری از بیماری هپاتیت B و C قبل و بعد از آموزش اختلاف معنی داربود (P> 0/001).نتیجه گیری: با توجه به تاثیرآموزش در پیشگیری از ابتلا به موارد جدید بیمار یهای نوپدید در جوانان، فرهنگ سازی با استقرار و استمرار استفاده از فرایند آموزش الزامی است که می تواند شکاف بین اطلاعات بهداشتی و عملکردهای بهداشتی را پر نماید.

کلمات کلیدی:
ایدز، هپاتیت، آموزش، بیماری نوپدید، پیشگیری

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-JR_NUMS-JR_NUMS-2-2_002.html