CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بکارگیری مرحله تحلیل رفتاری الگوی پرسید جهت بررسی بهزیستی روانشناختی زنان در دوران یایسگی

عنوان مقاله: بکارگیری مرحله تحلیل رفتاری الگوی پرسید جهت بررسی بهزیستی روانشناختی زنان در دوران یایسگی
شناسه (COI) مقاله: JR_NUMS-3-2_005
منتشر شده در مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

مهدی مشکی - دانشیار، دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران
فاطمه محمدزاده - مربی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.
رضا یعقوبی کریموی - کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، مرکز مشاوره صابر مشهد، مشهد، ایران.
فریبا پری افسای - دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.

خلاصه مقاله:
زمینه و هدف: روانشناسی مثبت نگر، سلامت روانی را معادل کارکرد مثبت روانشناختی مطرح و آن را در قالب بهزیستی روانشناختی بیان می کند و به عنوان داشتن ویژگی های مثبتی مانند اعتماد به نفس، روابط اجتماعی مثبت و رضایتمندی می داند. هدف از این مطالعه بررسی ابعاد بهزیستیروانشناختی زنان یایسه، براساس مرحله تحلیل رفتاری الگوی پرسید می باشد. مواد و روش ها: این مطالعه بصورت مقطعی و به روش نمونه گیریتصادفی در مورد 110 زن یایسه شهرستان فردوس در سال 1393 اجرا گردید. متغیر بهزیستی روانشناختی با بهره گیری از آزمون 84 سوالی ریف و همکاران، که دارای 6 مولفه خودمختاری، هدفمندی در زندگی، تسلط بر محیط، رشد شخصی، ارتباط مثبت با دیگران و پذیرش خود است سنجیده شد. در تحلیل داده ها، از روش های آماری توصیفی و استنباطی و نرم افزار SPSS v.17 استفاده شد. یافته ها: میانگین سنی افراد مورد مطالعه 26 / 4 ± 62 / 51 سال و میانگین تعداد فرزندان 38 / 1 ± 42 / 3 بدست آمد. 8/ 61 درصد افراد، تحصیلات ابتدایی داشتند. آزمون همبستگی پیرسون، همبستگی مثبت و معنیداری بین بهزیستی روانشناختی با عوامل مستعد کننده ( آگاهی، نوع نگرش نسبت به پدیده یایسگی)، عوامل محیطی- رفتاری، عوامل قادرکننده و عوامل تقویت کننده نشان داد ( 01 / P < 0). نتیجه گیری: براساس نتایج این مطالعه افزایش سطح آگاهی و ایجاد نگرش مثبت و ارتقاء رفتارهای سالم، گام هایی موثر جهت ارتقای بهزیستی روانشناختی زنان یایسه می باشد.

کلمات کلیدی:
بهزیستی رواشناختی، یایسگی، تحلیل رفتاری، الگوی پرسید

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-JR_NUMS-JR_NUMS-3-2_005.html