CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله ارتباط بین ترکیب بدنی با تراکم مواد معدنی استخوان ران زنان یایسه نشده ورزشکار و غیر ورزشکار

عنوان مقاله: ارتباط بین ترکیب بدنی با تراکم مواد معدنی استخوان ران زنان یایسه نشده ورزشکار و غیر ورزشکار
شناسه (COI) مقاله: JR_NUMS-4-2_008
منتشر شده در مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمد شبانی - دانشیار گروه علوم ورزشی، مرکز آموزش عالی کاشمر، کاشمر، ایران.
سمیرا مقیمی - کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، آموزش و پرورش شهرستان بجنورد، بجنورد، ایران.
فاطمه ساجدی فر - کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، آموزش و پرورش شهرستان شاهرود، شاهرود، ایران.

خلاصه مقاله:
زمینه و هدف: پوکی استخوان یکی از بیماری های سیستم اسکلتی است که نتیجه عمده آن شکستگی های استخوانی می باشد. هدف از این مطالعه توصیف ارتباط بین ترکیب بدنی با تراکم مواد معدنی استخوان ران در زنان ورزشکار و غیرورزشکار قبل از یایسگی بود. مواد و روش ها: در مطالعه توصیفی حاضر همبستگی بر روی 15 زن ورزشکار و 15 زن غیر ورزشکار یایسه نشده انجام شد. توده چربی، توده بدون چربی و تراکم مواد معدنی استخوان هر بخش از استخوان ران آزمودنی ها با استفاده از دستگاه DEXA اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS v.16 و آزمون های کولموگروف- اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره انجام شد. میزان 05 / P≤0 معنی دار در نظر گرفته شد. یافته ها: در گروه زنان ورزشکار، بین توده بدون چربی با تراکم مواد معدنی استخوان گردن ران ( 003 / P= 0 ) و کل ران (P= 0/03) ارتباط معنی داری وجود داشت. در زنان غیر ورزشکار نیز بین توده چربی و بدون چربی به ترتیب با تراکم مواد معدنی استخوان گردن ران ( 02 / P= 0 و 007 / P= 0 ) و همچنین تروکانتر ( 009 / P= 0 و 01 / P= 0 ) و کل ران ( 007 / P= 0 و 004 / P= 0 ) ارتباط معنی داری مشاهده گردید. نتیجه گیری: در زنان ورزشکار، توده بدون چربی می تواند به عنوان پیشگویی کننده قوی تراکم مواد معدنی استخوان ران در نظر گرفته شود. اما در زنان غیرورزشکار، توده چربی و بدون چربی هر دو به عنوان عامل تعیین کننده تراکم مواد معدنی استخوان ران است. اما توده چربی پیش بینی کننده با ثبات تر و قوی تری نسبت به توده بدون چربی است .

کلمات کلیدی:
تراکم استخوان، ترکیب بدن، یایسه نشده، ورزشکار

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-JR_NUMS-JR_NUMS-4-2_008.html