CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تاثیر دوایر کیفی بر رضایتمندی شغلی پرستاران شاغل در فوریت های پزشکی استان همدان

عنوان مقاله: تاثیر دوایر کیفی بر رضایتمندی شغلی پرستاران شاغل در فوریت های پزشکی استان همدان
شناسه (COI) مقاله: JR_PSJ-11-1_004
منتشر شده در مجله علمی پژوهان در سال ۱۳۹۱
مشخصات نویسندگان مقاله:

آرزو کرمپوریان - دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
رضا حسین آبادی - دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان
بهزاد ایمنی - گروه آموزشی اتاق عمل، دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

خلاصه مقاله:
مقدمه و هدف: دوایر کنترل کیفی به عنوان یک رویکرد مهم در بهبود رفتار، افزایش انگیزه و کاهشی استرسی در کارکنان در نظر گرفته می شود. این پژوهشی با هدف بررسی تاثیر آموزشی و به کارگیری دوایر کنترل کیفی بر میزان رضایتمندی شغلی پرستاران صورت گرفت. مواد و روشی ها:پژوهشی حاضر یک مطالعه نیمه تجربی است که پس از انتخاب دو پایگاه از بین واحدهای فوریتهای پزشکی استان همدان، به روشی تصادفی ساده پایگاه مرکزی فوریت های پزشکی شهرستان همدان (25 پرستار) در گروه آزمون و فوریت های پزشکی شهرستان ملایر( 16 پرستار) در قالب گروه کنترل وارد مطالعه شدند. ابزار استفاده شده در تحقیق پرسشنامه رضایتمندی شغلی بود که بر اساس تیوری دو عاملی هرزبرگ تهیه شده بود. پس از آموزشی و تشکیل دوایر کیفی در گروه آزمون میزان رضایت شغلی هر دو گروه مورد سنجش قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل دادهها از از نرم افزار SPSS استفاده شد. یافتهها نتایج آنالیز قبل و بعد از مداخله اختلاف عمده ای را از نمرات عواملی بهداشتی (0/001 > P)، انگیزشی (0/001 > P) و نمره کلی رضایت شغلی (0/001 > P) در گروه آزمون نشان داد. اما در گروه شاهد اختلاف عمده ای قبل و بعد از مداخله در نمرات عواملی بهداشتی (0/069 =P)، انگیزشی (0/094 =P و نمره کل رضایتمندی شغلی (0/495 =P) وجود نداشت. همچنین مقایسه دو گروه بعد از مداخله نشان داد که اختلاف معنی داری از نظر نمره عوامل انگیزشی (0/001 =P) و نمره کلی رضایتمندی شغلی (0/003 =P) بین دو گروه وجود داشت در حالی که از نظر نمره عواملی بهداشتی اختلاف معنی داری بین دو گروه آزمون و شاهد مشاهده نشد(0/082 =P). بحث و نتیجه گیری: این مطالعه تاثیر آموزشی و اجرای دوایر کیفی بر رضایتمندی شغلی پرستاران شاغل در فوریت های پزشکی را مورد تایید قرار داده و این روش را به عنوان یک شیوه مدیریتی جهت به کارگیری توسط مدیران فوریت های پزشکی پیشنهاد می نماید.

کلمات کلیدی:
مدیریت پرستاری،دوایر کیفی، رضایتمندی شغلی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-JR_PSJ-JR_PSJ-11-1_004.html