CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی تثبیت آگاهی ازمباحث اخلاق حرفه ای براساس آموزش کلاس محور در دانشجویان فوریت پزشکی

عنوان مقاله: بررسی تثبیت آگاهی ازمباحث اخلاق حرفه ای براساس آموزش کلاس محور در دانشجویان فوریت پزشکی
شناسه (COI) مقاله: JR_PSJ-11-3_005
منتشر شده در مجله علمی پژوهان در سال ۱۳۹۲
مشخصات نویسندگان مقاله:

آرزو کرمپوریان - مرکزتحقیقات اورولوژی و نفرولوژی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
ناهید محمدی - مرکز تحقیقات مراقبت های مادر و کودک، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
بهزاد ایمنی - مرکزتحقیقات اورولوژی و نفرولوژی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
سعید دشتی - کمیته تحقیقات دانشجویی،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

خلاصه مقاله:
مقدمه و هدف: آشنایی دانشجویان فوریت پزشکی از اصول اخلاق حرفه ای آن ها را درارایه خدمات بهتر یاری نموده و تنش حرفه ای را به حداقل خواهد رسانید. تحقیق حاضر با هدف تثبیت آگاهی از مباحث اخلاق حرفه ای براساس آموزشی کلاسی محور در دانشجویان فوریت پزشکی انجام شده است. مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی - مقطعی می باشد. جامعه پژوهش شامل کلیه دانشجویان سال آخرفوریت پزشکی به تعداد 30 نفر بودند که با شیوه سرشماری وارد مطالعه شدند. جهت تثبیت اگاهی از پرشناسنامه ای پژوهشگر ساخته استفاده شد. جهت تعیین اعتبار محتوا و صوری، پرسشنامه دراختیار 10 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه قرار گرفت و براساس نظرات آنان اصلاحات انجام شد. میزان پایایی به صورت آزمون، بازآزمون حاصل از تکمیلی 10 پرسشنامه با فاصله 2 هفته توسط گروه مشابه با واحدهای پژوهشی مورد بررسی قرار گرفت، که 0/83 = r را نشان داد. همچنین ضریب آلفای کرونباخ برابر 0/90 = d نشان دهنده پایایی و ثبات درونی پرسشنامه بود. نتایج حاصل با استفاده از نرم افزار SPSS 16 یافته ها: میزان آگاهی دانشجویان قبل از تدریس 97٪ در حد ضعیف و 3٪ در حد متوسط بود. در امتحان پایان ترم، نمرات فراگیران بین 1420 و میانگین آن 16/58 بود. به منظور تثبیت آگاهی پس از گذشت 3 ترم، مجددا میزان آگاهی دانشجویان با استفاده از چک لیست سنجیده شد. نتایج نشان داده میانگین نمره دانشجویان 69/24 اکثر نمونه ها(80٪) دارای آگاهی بالا و 20٪ دارای آگاهی ضعیف بودند. بحث و نتیجه گیری: در سیاست گذاری وزرات بهداشت و درمان، تهذیب اخلاق مقدم بر علم برای کلیه اعضای حرف پزشکی، خصوصا دانشجویان فوریت پزشکی است. میزان آگاهی دانشجویان در بعضی از حوزه ها مانند وظیفه شناسی در حد بالا (80٪) در حوزه قانونی بسیار ضعیف و در بعضی از حوزه ها مانند احترام، نوعدوستی در حد متوسط بود. لذا توصیه می گردد در زمینه قوانین حرفه ای، اساتید وقت بیشتری را صرف نمایند.

کلمات کلیدی:
تثبیت آگاهی،اثر بخشی آموزشی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-JR_PSJ-JR_PSJ-11-3_005.html