CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی رضایت مندی دانشجویان از برنامه ها و فرآیندهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1390

عنوان مقاله: بررسی رضایت مندی دانشجویان از برنامه ها و فرآیندهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1390
شناسه (COI) مقاله: JR_PSJ-11-3_006
منتشر شده در مجله علمی پژوهان در سال ۱۳۹۲
مشخصات نویسندگان مقاله:

ادریس حسین زاده - گروه مهندسی بهداشت محیط، مرکز تحقیقات بهداشت تغذیه، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان
یداله حمیدی - گروه مدیریت خدمات بهداشتی، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان
قدرت الله روشنایی - گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی،دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
پروین چراغی - گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

خلاصه مقاله:
مقدمه و هدف: رسالت و ماموریت دانشگاهها پاسخ به نیازها، انتظارات و خواسته های ذی نفعانی کلیدی ان و خصوصا دانشجویان می باشد. ارتقای کیفیت در اموزش عالی و بهبود مستمر فرایندهای آموزشی و پژوهشی در دانشگاههای علوم پزشکی کشور مهم است. تعیین سطح رضایتمندی دانشجویان به عنوان یکی از مهمترین شاخصی های دستیابی به کیفیت مطلوب در نظر گرفته می شود. لذا این مطالعه به منظور بررسی رضایتمندی دانشجویان از برنامه ها و فرایندهای آموزشی و پژوهشی در دانشکدههای دانشگاه علوم پزشکی همدان انجام شد. مواد و روشی ها: این مطالعه توصیفی - مقطعی در سال 1390 در دانشگاه علوم پزشکی همدان انجام شد. 385 دانشجویان با روشی تصادفی طبقه ای از همه دانشکده ها انتخاب شدند. برای سنجش میزان رضایتمندی از پرسش نامه محقق ساخته شامل 71 سوالی از جنبههای مختلف خدمات آموزشی که دارای 9 زیر حیطه بود استفاده شد. تجزیه و تحلیل دادهها با نرم افزار 16 SPSS و با استفاده از آزمون کایدو انجام شد. یافته ها: بیشترین درصد شرکت کنندگان در گروه سنی 25-21 سال (72/2 درصد) بودند. 50/3 درصد دانشجویان دختر بودند. بیشتر دانشجویان در مقطع کارشناسی پیوسته (38/8 درصد) و دکترای عمومی (32/9 درصد) بودند. سطح رضایتمندی برای تمام حیطه های ೨೫ بررسی در حد متوسط بوده است. نتایج آنالیز آماری نشان داد که میزان رضایتمندی تنها در حیطه کارورزی و کارآموزی با مدت حضور در دانشگاه و سن دانشجو رابطه دارد (0/05 > P). همچنین مقطع تحصیلی رابطه داشت (0/05 > P)، بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان داد که سطح رضایتمندی دانشجویان از فرآیندهای آموزشی در سطح متوسط است و براساس مقطع تحصیلی میزان رضایتمندی در برخی حیطه ها متفاوت است؛ لذا مدیران و سیاست گذاران برنامه های آموزشی دانشگاه و مدرسان دوره های مختلف تحصیلی با بهره گیری از یافته این پژوهشی می توانند با برنامهریزی مجدد در راستای بهبود کیفیت ودر نتیجه ارتقای سطح رضایت مندی خدمات ا وزشی استفاده نمایند

کلمات کلیدی:
رضایت مندی دانشجویان،فرایندهای آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی همدان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-JR_PSJ-JR_PSJ-11-3_006.html