CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی اثر مالاتیون بر نیتروزاتیواسترس در کبد موش صحرایی نر

عنوان مقاله: بررسی اثر مالاتیون بر نیتروزاتیواسترس در کبد موش صحرایی نر
شناسه (COI) مقاله: JR_PSJ-11-4_004
منتشر شده در مجله علمی پژوهان در سال ۱۳۹۲
مشخصات نویسندگان مقاله:

هژیر سیف پناهی شعبانی - کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
فرشاد رستم پور - کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
اکرم رنجبر - گروه آموزشی داروشناسی-سم شناسی، دانشکده دارو سازی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

خلاصه مقاله:
مقدمه و هدف: ترکیبات ارگانوفسفره مهمترین و پرمصرف ترین حشره کش ها هستند و مالاتیون یکی از این سموم است که در سطح جهان به صورت گسترده مورد استفاده قرار می گیرد. القای اکسیداتیو استرسی و نیتروزاتیو استرسی از مکانیسم های جدید اسمیت این ترکیبات می باشند. هدف از این مطالعه بررسی اثر مالاتیون بر سطح نیتروتیروزین در سلول های کبدی موش صحرایی نر می باشد. مواد و روشنی ها: این مطالعه از نوع تجربی بوده که در آن 12 رآس موش صحرایی نر نژاد ویستار با محدوده ی وزنی 250 rg-180 در 2 گروه 6 تایی مورد و شاهد تقسیم شدند که گروه مورد به مدت یک هفته به میزان mg/kg/day200 مالاتیون گرفتند و گروه شاهد نیز نرمال سالین دریافت کردند. سپس کبد موشی ها جدا شد، هموژنیزه گردید و در بافت کبد آن ها میزان بیومارکر نیتروتیروزین با کیت الایزای نیتروتیروزین اندازه گیری شد. سپس داده ها توسط نرم افزار PSSS نسخه ی 16 و با آزمون آماری تی تست مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سطح معنی داری نیز 05/0P < در نظر گرفتهناشیل.یافتهها: نتایج تست های آماری نشان داد که میانگین بیومارکر نیتروتیروزین بافت کبد در گروه موردnmol/mg 265E 0/protein094/. و در گروه شاهد 0/180E 0/007 nmol/mg protein بود و مقدار 0/051 =P بدست آمد. بحث و نتیجه گیری: با توجه به بسیار نزدیک بودن اختلاف بین دو گروه به سطح معناداری و بیشتر بودن میانگین در گروه مورد نسبت به گروه شاهد به نظر می رسد که مالاتیون باعث افزایشی نیتروتیروزین و در نتیجه القای نیترواز تیو استرسی در کبد موشی های صحرایی می گردد.

کلمات کلیدی:
مالاتیون، نیتروتیروزین، کبد، نیتروزاتیو استرسی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-JR_PSJ-JR_PSJ-11-4_004.html