CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی فراوانی آلودگی میکروبی دستگاه های بیومیکروسکوپ چشمی Slit-lamp موجود در مرکز چشم پزشکی بیمارستان فرشچیان همدان و ارزیابی ضدعفونی کننده های موجود

عنوان مقاله: بررسی فراوانی آلودگی میکروبی دستگاه های بیومیکروسکوپ چشمی Slit-lamp موجود در مرکز چشم پزشکی بیمارستان فرشچیان همدان و ارزیابی ضدعفونی کننده های موجود
شناسه (COI) مقاله: JR_PSJ-12-2_003
منتشر شده در مجله علمی پژوهان در سال ۱۳۹۲
مشخصات نویسندگان مقاله:

رسول یوسفی مشعوف - استاد گروه میکروبیولوژی دانشکده علوم پزشکی همدان ،ایران
رسول اسماعیلی - دانشجوی پزشکی،دانشکده علوم پزشکی همدان، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی همدان ،ایران
احمد رمضانی - استادیار گروه چشم پزشکی دانشکده پزشکی همدان ،دانشکده علوم پزشکی همدان ،ایران

خلاصه مقاله:
مقدمه: هدف ان مطالعه حاضر برردسی فراوانی آلودگی میکروبی دستگاه های بیومیکروسکوپ چشمی Slit-lanup موجود در مرکز چشم پزشکی بیمارستان فرشچیان همدان و ارزیابی قدرت اثر بخشی ضد عفونی کننده های رایج بر روی باکتری های جدا شده از دستگاه های مورد مطالعه بود. روش کار: این مطالعه بصورت توصیفی - مقطعی بوده که در مجموع 400 نمونه در دو گروه قبل و بعد از ضدعفونی (هر گروه شامل 200 نمونه) بصورت تصادفی ساده از تجهیزات و دستگاههای بیومیکروسکوپ چشمی تهیه شده و مورد مقایسه قرار گرفت. نمونه ها بر روی محیط آگار خوندار کشت داده شده و سپس با استفاده از تست های افتراقی و بیوشیمیایی تشخیص داده شدند. مواد ضد عفونی جدا شده از دستگاه ها ( استافیلوکوک اپیدرمیدیس و کورینه باکتریوم دیفترویید) مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج: از مجموع 200 نمونه کشت داده شده از دستگاه های مورد آزمایش قبل از ضد عفونی، 174 مورد کشت مثبت بدست آمد. بنابراین درصد آلودگی قبل از ضدعفونی برابر با 87٪ بود. پس از ضد عفونی نیز، از مجموع 200 نمونه کشت داده شده، 84 نمونه (42٪) مثبت گردید که نشانگر تفاوت معنی دار (0.001 > P) و تاثیر مواد ضد عفونی کننده در کاهش آلودگی دستگاه ها بود. شایعترین باکتری جدا شده از دستگاه های مورد آزمایش عبارت بودند از: استافیلوکوک اپیدرمیدیس، میکرو کوکوس ، باسیلوس سوبتیلیس و کورینه باکتریوم دیفترویید، ضد عفونی کننده های هیپوکلریت سدیم در 90٪ و کلرهگزیدین در 50٪ موارد بر روی استافیلوکوک اپیدرمیدیسی قوی الاثر بوده در حالیکه بر روی کورینه باکتریوم دیفترویید هیپوکلریت سدیم در 81/8% و کلرهگزیدین در 45/4% موارد بر روی این باکتری قوی الاثربودند(P<0/05) بحث و نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که دستگاه های بیومیکروسکوپ چشمی قبل از ضد عفونی آلودگی میکروبی نسبتا بالایی داشته که پس از ضدعفونی بطور قابل ملاحظه ای از آن کاسته شده است(P<0.001) اثر بخشی ضد عفونی کنندگی هیپو کلریت سدیم در مجموع موثر تر از کلرهگزیدین بود.

کلمات کلیدی:
ضدعفونی کننده ها، آلودگی باکتریایی، Slit-lamp هیپوکلریت سدیم، کلرهگزیدین

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-JR_PSJ-JR_PSJ-12-2_003.html